X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 19 / 76

308 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 76

Tapauksen Daubert vs Merrell Dow Pharmaceuticals (509 U.S. 579) ratkaisu kannusti oikeusistuimia arvioimaan tieteellistä todistus- aineistoa ainakin seuraavan neljän tekijän kannalta: i) onko teoria tai menetelmä testattu aikaisemmin, ii) onko esitettyyn tai käytettyyn työ- hön sovellettu vertaisarviointia, iii) ovatko virhemarginaalit hyväksyttä- viä ja iv) onko käsillä oleva menetelmä yleisesti hyväksytty.

komission ohje taloudellisen näytön toimittamisesta

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2010 ohjeen talous- tieteellisen näytön toimittamiseen liittyvistä parhaista käytänteistä. Ohjeessa tähdennetään kolmea seikkaa, jotka sopivat ohjenuoraksi kaikille, jotka pyrkivät ana- lyyttisessa tarkoituksessa soveltamaan toimialan talo- ustiedettä:

  • Ensiksi tulisi varmistaa, että käytettävä analyysi

täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset. Nämä vaatimuk- set liittyvät lähinnä menetelmiin mutta myös itse lä- hestymistapaan. Taloustieteellisessä analyysissa on lähestymistapojen ja menetelmien valinnassa velvol- lisuus tukeutua verrattain vakiintuneisiin tai muutoin vankan teoriapohjan omaaviin ja luotettaviksi osoitet- tuihin käytäntöihin. Tästä ei kuitenkaan saa syntyä ku- vaa, etteikö taitava ja loogisesti rakennettu argumen- taatio käsillä olevan tiedon valossa voisi olla riittävää. Viime kädessähän pitävän argumentoinnin premissei- hin liittyy tieteen oikeaksi havaitsemia ja oikeaksi to- distamia syy-yhteyksiä. Tässä kohden korostuu teorian ja empirian johdonmukainen käyttö. Se asettaa pääasi- assa haasteita, mutta avaa myös jossain määrin mah- dollisuuksia eri koulukunnista vaikutteita ammentaval- le ns. eklektiselle lähestymistavalle ja sen retoriikalle.

  • Toiseksi, käytettyjen lähestymistapojen ja mene-

telmien tulisi mahdollistaa tietojen vaihtamisen ja tu- losten mahdollinen replikointi. Tämä koskee erityisesti kvantitatiivista dataa hyödyntäviä menetelmiä, ja eko- nometriassa onkin kauan sitten peräänkuulutettu tätä mahdollisuutta. Toisin sanoen, jotta asiasta tehtyä ana-

lyysiä voitaisiin pitää luotettavana, täytyy analyysissä käytetty ajatusketju pystyä osoittamaan ja lisäksi vielä tarvittaessa valaisemaan kriittiselle tarkastelijalle. Näin voidaan varmistua siitä, ettei menetelmissä, saati ajat- telussa, ole poikettu liiaksi tai perusteetta taloustieteen keskeisimmistä opinkappaleista.

  • Kolmanneksi komissio suosittelee luotettavan

ja relevantin todistusaineiston tehokasta käyttöä. Tä- män suosituksen kohdan tulisi luonnollisesti koskea myös viranomaistahoja, jotta vältyttäisiin epäolennai- sen tiedon keruulta, joka kuormittaa kaikkia osapuolia. Käytettävän tiedon tulee olla kilpailunrajoituksen arvi- oinnin kannalta tarkoitukseen sopivaa, mikä ei aina on- nistu vaivattomasti. Tässäkin mielessä talousteoria ja vertaisarvioinnin läpikäyneet tutkimukset ja menetel- mät antavat arvokasta opastusta aineiston valinnassa. Houkutus ja motivaatio käyttää aineistoa, joka vahvis- taa omia näkemyksiä, on joskus suuri – etenkin jos ky- seessä ovat tuntuvat taloudelliset intressit. Tästäkään syystä näkemyseroista ei luultavasti päästä koskaan ko- konaan eroon.

Ks. ”Best Practices for the Submission of Economic Evidence and Data Collection in Cases concerning the Application of articles 101 and 102 TFEU and Merger Cases

19

Document info
Document views308
Page views308
Page last viewedFri Jan 20 11:08:14 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments