X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 20 / 76

309 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 76

20

Taloustieteellisen arvioin- nin esittämisestä tuomiois- tuimelle, ks. OECD (2008) Presenting Complex Eco- nomic Theories to Judges. OECD Policy Round- tables

Haasteita ja mahdollisuuksia

Taloustieteellisen analyysiprosessin haasteellisuutta lisää se, että ristirii- tatilanteissa markkinaoikeus tai korkein hallinto-oikeus ovat ne tahot, jotka viime kädessä arvioivat esitettyjen argumenttien ja näitä tukevien todisteiden uskottavuuden ja paremmuuden. Monimutkainenkin talous- tieteellinen arviointi ja evidenssi tulisi kyetä avaamaan toimeksiantajalle ja oikeudelle ymmärrettävästi, jotta tehdyllä analyysilla olisi merkitystä.

Kilpailuvaikutusten analysointiin käytettävät teoreettiset mallit ja ajatuskuviot ovat lisäksi monimutkaisia ja kehittyvät jatkuvasti. Argu- mentointia arvioivan tahon osaamiselle kohdistuu siten väistämättä li- sävaatimuksia, jos ja kun he mielivät ymmärtää päätöksenteon pohjak- si otettavia selitysmalleja ja menetelmiä.

Ymmärrettävyysvaatimus asettaa haasteita sekä tieteenharjoittajille että tiedettä soveltaville tahoille, ja edellyttää aktiivista dialogia osapuol- ten välillä. Yhteys esimerkiksi oikeuslaitoksen ja taloustieteen osaajien välillä tarjoaa kuitenkin samalla oivan mahdollisuuden nivoa akateemi- nen tutkimus entistä kiinteämmin soveltavan oikeudenalan tarpeisiin.

Kehittyvän tieteen omaksuminen vaatii jatkuvaa oppimista ja opitun kertaamista. Yhdessä taloustieteen roolin vahvistumisen kanssa tämä asettaa vaatimuksia sekä viranomaisten että muiden osapuolten käytös- sä olevien resurssien suhteen.

Yhtenä yllykkeenä kilpailun taloustieteen ja sen menetelmien so- veltamiseen voidaan nähdä ne ansaintamahdollisuudet, jotka liittyvät kilpailunrajoituslain rikkomisesta seuranneiden vahingonkorvausvaa- timusten oikeuttamiseen ja määrälliseen arviointiin. Tehtävä ei aina ole helppo, mutta voi – näkökulmasta riippuen – onnistuessaan korostaa tä- män synkäksi tieteeksi nimetyn tieteenalan myönteisiä ominaisuuksia.

Kilpailunrajoitusten taloustieteellinen analyysi on kasvava toiminto, joskin kotimainen akateeminen kiinnostus sitä kohtaan on toistaiseksi ollut suhteellisen vähäistä. Siihen paneutuminen edellyttää alan perus- teosten ja hieman edistyneemmänkin kirjallisuuden läpikäymistä hie- man uudessa valossa.

Vastaisuudessa tuloksia ei enää johdeta vain jonkin opintokokonai- suuden suorittamiseksi tai ajanvietteeksi, vaan omien tai asiakkaan nä- kemysten oikeaksi osoittamiseksi ja tapausten syvällisen analysoinnin vuoksi. Se puolestaan edellyttää sekä osaamista että osaamisen johtamis- ta niin tieteen kriittistä miekkaa piteleviltä asiantuntijoilta, näiden taus- tayhteisöiltä kuin mittelön tulosta arvioivilta tahoiltakin.

Document info
Document views309
Page views309
Page last viewedFri Jan 20 12:31:17 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments