X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 21 / 76

302 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 76

tutkiMusPäällikkö sanna sYrjälä ja aPulaisjohtaja Mika herMas

Kartellivalvonnan missio: kiinnijäämisriskin kasvattaminen

Kilpailulainsäädännön ja Kilpailuviraston keskeisenä huomion kohtee- na on kartellien vastainen taistelu. Kartellien torjuminen edellyttää te- hokasta puuttumista havaittuihin kartelleihin ja kiinnijäämisriskin kas- vattamista.

Markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden viimeaikainen oikeuskäytäntö on tuonut kartelleista aiheutuvat seuraamukset sellaisel- le tasolle, jolla voidaan olettaa itsessään olevan kiinnijäämisriskiä kas- vattava vaikutus. Myös uusi kilpailulaki ja sen antamat mahdollisuudet, Kilpailuviraston yhteistyö julkisten ostajien kanssa ja kartellien havaitse- misen tehostaminen virastossa tähtäävät tähän samaan maaliin.

Kartelliepäilyjen selvittäminen on Kilpailuviraston toiminnassa etu- sijalla, ja virasto selvittää ainakin alustavasti kaikki sen tietoon saate- tut kartelliepäilyt. Jos epäilylle löytyy riittävästi perusteita, virasto käyt- tää asian selvittämiseksi täysimääräisesti sille suotuja selvitysvaltuuksia. Kaikki kartellirikkomukset viedään lähtökohtaisesti niiden taloudellises- ta mittavuudesta riippumatta markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämiseksi.

Artikkelin kirjoittajat KTM Mika Hermas ja OTK San- na Syrjälä työskentelevät Kilpailuviraston Toimialat1

  • -

    ryhmässä, Hermas ryh-

män päällikkönä ja Syr- jälä yhtenä ryhmän tutki- muspäälliköistä. Kartellien valvonta kuuluu olennaise- na osana molempien työ- tehtäviin.

21

Document info
Document views302
Page views302
Page last viewedFri Jan 20 06:30:11 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments