X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 22 / 76

296 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 76

22

Kaikki kartellirikkomuk- set viedään lähtökohtai- sesti niiden taloudellisesta mittavuudesta riippumat- ta markkinaoikeuteen seuraamusmaksun mää- räämiseksi, painottaa apu- laisjohtaja Mika Hermas.

Uusi laki tehostaa valvontaa

Eduskunnan keväällä hyväksymään kilpailulakiin sisältyy uudistuksia, jotka tehostavat viraston tutkintamahdollisuuksia ja joilla on siten suo- raa vaikutusta kiinnijäämisriskin kasvattamiseen. Viraston odotukset kohdistuvat tässä suhteessa erityisesti leniency- eli sakkovapautusjär- jestelmän uudistuksiin. Myös tutkintavaltuuksia on lisätty ja lakiin on otettu säännös kuultavaksi kutsumisesta.

Sakkovapautusjärjestelmä

Leniency- eli sakkovapautusjärjestelmällä on keskeinen merkitys va- kavimpien kilpailunrajoitusten, erityisesti paljaiden kartellien selvit- tämisessä. Kilpailulakiin tehtyjen muutosten taustalla ovat kokemuk- set siitä, että voimassa oleva lainsäädäntö ei ole muodostanut riittävän selkeää, johdonmukaista ja tarpeeksi ennakoitavaa kokonaisuutta kar- tellien tehokkaaksi paljastamiseksi.

Sakkovapautusjärjestelmästä saatujen kokemusten perusteella suu- rimmat muutostarpeet ovat kohdistuneet seuraamusmaksun alenta- mista koskeviin säännöksiin. Sekä voimassaolevan lain että uuden kil- pailulain mukaan seuraamusmaksusta vapautuminen on kokonaan mahdollista vain yhdelle elinkeinonharjoittajalle, sille joka ensimmäi- senä toimittaa virastolle tiedot rikkomuksesta. Myös muilla tietoja toi- mittaneilla elinkeinonharjoittajilla on kuitenkin mahdollisuus saada alennusta seuraamusmaksusta.

Alennuksen hakemista harkitsevan elinkeinonharjoittajan on ollut voimassa olevan lain perusteella vaikea ennakoida seuraamusmaksus- ta myönnettävän alennuksen määrää. Tämä epävarmuus on heikentä- nyt olennaisesti elinkeinonharjoittajien kannustimia tehdä yhteistyö- tä Kilpailuviraston kanssa silloin, kun niillä ei ole ollut mahdollisuutta saada täydellistä vapautusta seuraamusmaksusta.

Uuden lain mukaan alennuksen määrä riippuu siitä, missä vaihees- sa eli monentenako kartellin ensimmäisenä paljastaneen jälkeen yri- tys toimittaa merkittävää lisäarvoa sisältäviä tietoja virastolle. Ensim- mäinen tietoja toimittava elinkeinonharjoittaja saa uuden lain mukaan 30–50 prosentin alennuksen, toinen 20–30 prosentin alennuksen ja loput enintään 20 prosenttia.

Uusi järjestelmä tuo alennuksen hakemiseen ns. kilpajuoksuele- mentin ja kannustaa näin elinkeinonharjoittajia myötävaikuttamaan kartellin selvittämiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Voi- massa olevassa laissa, jossa alennuksen määrä ei ole riippunut avusta-

Document info
Document views296
Page views296
Page last viewedThu Jan 19 11:26:33 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments