X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 23 / 76

328 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 76

misen ajankohdasta, elinkeinonharjoittajien on ollut edullista odottaa viraston selvitysten valmistumista ennen todellisen yhteistyön aloit- tamista.

Toinen keskeinen uudistus liittyy seuraamusmaksusta vapautumi- sen edellytysten laajentamiseen. Voimassa oleva laki ei ole mahdollis- tanut vapautusta, jos virasto on jo toimittanut asiassa tarkastuksen. Uuteen lakiin sisältyvä mahdollisuus maksusta vapautumiseen myös tarkastusten jälkeen kannustaa elinkeinonharjoittajia avustamaan asi- an selvittämisessä myös sellaisissa tapauksissa, joissa virastolla on jo ollut käytettävissään tietoja, joiden perusteella se on tehnyt tarkastuk- sen. Edellytyksenä on tällöin, että vapautusta hakeva yritys toimittaa virastolle tiedot, joiden perusteella virasto voi näyttää rikkomuksen to- teen.

Lakiin sisältyy uusi säännös myös leniency-menettelyä varten vi- rastolle toimitetuista asiakirjoista. Säännöksen mukaan asiakirjoja ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kilpailunrajoitusta koskevan asian käsittelyyn Kilpailuvirastossa, markkinaoikeudessa tai korkeim- massa hallinto-oikeudessa, vaikka virasto olisikin luovuttanut asiakirjat asianosaiselle julkisuuslain perusteella. Virasto pitää lisäksi vapautus- ta hakeneen toimittamat asiakirjat salassa aina kun se on julkisuus- lain mukaan mahdollista.

Asiakirjoja koskeva uusi säännös on tärkeä leniency-järjestelmän toimivuuden kannalta. Jos hakijan toimittamia asiakirjoja voitaisiin käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin kyseessä olevan kilpailunra- joitusasian käsittelyyn, vaarana olisi, että seuraamusmaksusta vapautu- mista tai seuraamusmaksun alentamista hakeneet elinkeinonharjoit- tajat joutuisivat yksityisoikeudellisissa vahingonkorvausprosesseissa huonompaan asemaan kuin muut kartellin jäsenet. Tällöin kannustin hakea seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alenta- mista heikkenisi, ja järjestelmän tehokkuus kärsisi merkittävästi.

Kotitarkastukset

Kilpailuviraston ja aluehallintoviraston virkamiehelle on säädetty uu- dessa laissa oikeus toimittaa tarkastus myös muissa kuin elinkeinon- harjoittajan liiketiloissa, esimerkiksi yritysten johtajien, hallitusten jäsenten ja muiden henkilöstön edustajien yksityisasunnoissa ja kul- kuneuvoissa. Voimassa olevaan kilpailunrajoituslakiin on sisältynyt vastaava säännös komission osalta, mutta Kilpailuvirastolla itsellään ei ole aiemmin ollut valtuutta kotitarkastuksiin.

Kilpailuvirasto tulee julkai- semaan uuteen kilpailula- kiin liittyen uusitut suunta- viivat seuraamusmaksusta vapautumisesta ja seuraa- musmaksun alentamises- ta kartellitapauksissa (leni- ency) sekä kokonaan uudet suuntaviivat seuraamus- maksun määrän arvioin- nista.

23

Document info
Document views328
Page views328
Page last viewedSun Jan 22 16:52:21 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments