X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 24 / 76

318 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 76

24

Kotitarkastusoikeus on tärkeä kilpailuvalvonnan tehokkuuden, us- kottavuuden ja ennalta ehkäisevän vaikutuksen turvaamiseksi. Ilman sitä tarkastusten tehokkuutta voitaisiin vaarantaa liian helposti siirtämäl- lä kilpailunrajoitusta koskeva aineisto pois yrityksen liiketiloista.

Kuultavaksi kutsuminen

Tutkintavaltuuksia täydentää myös uuden lain säännös, jonka mukaan virasto voi tutkinnan kohteeseen liittyvien tietojen hankkimista varten kutsua tarvittaessa kuultavaksi henkilön, jonka voidaan perustellusta syystä epäillä olleen mukana kilpailunrajoituksen toteuttamisessa. Sään- nöksen tarkoituksena on varmistaa, että virastolla on mahdollisuus suul- listen selvitysten saamiseen kilpailunrajoitusasian selvittämiseksi muu- toinkin kuin elinkeinonharjoittajien tiloissa toimitettavien tarkastusten yhteydessä.

Sähköinen tarkastus

Yritysten välinen ja yritysten sisäinen viestintä tapahtuu entistä enem- män sähköisessä muodossa, ja sähköisessä muodossa olevien tallen- teiden asema kilpailunrajoitusten selvittämisessä on siksi korostunut viime vuosina. Tavanomaisesti sovelletut tarkastusmenetelmät ovat kui- tenkin näihin aikoihin asti perustuneet pääasiassa yksittäisten asiakirjo- jen läpikäyntiin ja vieneet siksi paljon aikaa.

Rikkomukseen osallistuvien yritysten intressissä on lisäksi salata kil- pailunrajoituksen osoittavan aineiston olemassaolo, mikä vaikeuttaa tar- kastuksen tekemistä ja asiakirjojen löytämistä. Käyttöön on tästä syystä otettu tutkintamenetelmiä, joilla sähköistä aineistoa voidaan käydä läpi tehokkaasti suuria määriä ja joilla piilotettua tai tuhottua sähköistä ai- neistoa voidaan tarvittaessa palauttaa näkyvään muotoon.

Myös nykyisin voimassa olevan lain tarkastussäännökset ovat sana- muotojensa puolesta mahdollistaneet sähköiseen aineistoon kohdis- tuvan kattavan tarkastuksen edistyneempienkin menetelmien avulla. Säännöksiä haluttiin silti uudistaa sanamuotojen osalta vastaamaan ai- empaa paremmin nykyistä sähköiseen ympäristöön liittyvää termistöä ja muuta lainsäädäntöä.

Vihjeiden merkitys

Vihjeet ovat tärkeitä tehokkaalle kartellivalvonnalle, ja virasto saa nii- tä sekä puhelimitse että esimerkiksi sähköpostitse. Viraston kotisivuil- le lisättiin lisäksi syksyllä 2010 sähköinen lomake (ns. vihjelinkki), jon-

Document info
Document views318
Page views318
Page last viewedSat Jan 21 19:54:05 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments