X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 25 / 76

316 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 76

ka avulla kuka tahansa voi lähettää virastolle helposti vihjeen kielletystä kilpailunrajoituksesta. Vihjeen voi halutessaan lähettää myös nimettö- mänä, vaikka yhteystietojen jättäminen onkin vihjeissä annettujen tie- tojen konkretisoimiseksi suotavaa.

Saadut vihjeet käydään virastossa huolella läpi ja tallennetaan ns. vih- jetietokantaan, joka helpottaa kumuloituvien vihjeiden havaitsemista. Erityisen kiinnostaviin vihjeisiin reagoidaan luonnollisesti välittömäs- ti. Parhaillaan virastossa on tutkittavana kymmenkunta kartellivihjettä, ja virasto keskittyy kuluvana vuonna erityisesti niiden selvittämiseen.

Vihjeen kartellista tai muusta kilpailunrajoituk- sesta voi halutessaan lähet- tää myös nimettömänä.

Virastossa on lisäksi kehitetty taloudellisten indikaattoreiden seuran- taan perustuvia menetelmiä, joiden avulla pyritään löytämään sellaisia markkinailmiöitä, joiden taustalla saattaa olla kartellitoimintaa tai muu- toin kollusiivisia piirteitä. Menetelmiä on toistaiseksi sovellettu vasta muutamaan toimialaan, mutta kehitystyö jatkuu.

julkisten ostajien rooli kartellien valvonnassa

Julkisten hankintojen yhteisarvo Suomessa on erittäin suuri – yli 20 miljardia euroa vuodessa – ja tavaroiden ja palvelusten kilpailutuksia tehdään vuosittain tuhansia. Julkiset ostajat ovat siksi avainasemassa kartellien tor- jumisessa ja niiden paljastumisriskin kasvattamisessa.

Vaikka julkisilla ostajilla onkin intressi torjua kartel- leja, hankintalainsäädäntö asettaa monessa suhtees- sa sellaisia paineita, joiden vallitessa kartellinäkökul- maan on haasteellista kiinnittää riittävästi huomiota. Noudatetuissa hankintamenettelyissä voidaan siksi jos- kus havaita piirteitä, jotka saattavat luoda otollista maa- perää kartellikäyttäytymiselle: kilpailutuksen kohteena voi esimerkiksi olla toistuvasti samanlainen tuote- tai palvelukokonaisuus tai tarjouksia pyydetään toistuvas- ti samalta maantieteelliseltä alueelta tai samoilta elin- keinonharjoittajilta.

Kartellien havaitsemista ja torjumista hankaloittaa myös se, etteivät hankintaorganisaatiot – joko resurssi- paineiden vuoksi tai muutoin – yleensä seuraa syste- maattisesti yritysten tarjouskäyttäytymistä. Myöskään kartellien havaitsemista edistävälle aktiiviselle yhtey- denpidolle vastaavia hankintoja tekevien toisten han- kintaorganisaatioiden kanssa ei useinkaan löydy aikaa.

ovat muun muassa luennoineet asiasta eri puolilla Suo- mea hankintaorganisaatioiden ja hankintoihin muuten liittyvien organisaatioiden kuten sisäisten tarkastajien tilaisuuksissa.

Tilaisuuksissa on esitelty konkreettisia esimerkke- jä siitä, millaiset havainnot voivat antaa aihetta epäillä kiellettyä yhteistyötä ja siitä, millaista näyttöä oikeudelle on esitetty. Tapaamisissa on myös korostettu, että kar- tellien paljastamisen ja näytön hankkimisen kannalta on tärkeää pitää kartelliepäily salassa, vaikka hankinta- ja julkisuuslait asettavatkin sille haasteita.

Tapaamisten tavoitteena on ollut samalla ”antaa kasvot” kartelliselvityksiä tekeville Kilpailuviraston vir- kamiehille ja madaltaa sitä kautta julkisten ostajien kyn- nystä ottaa tarvittaessa yhteyttä virastoon. Virasto onkin saanut tilaisuuksien seurauksena lukuisia yhteydenot- toja epäilyttäviltä vaikuttavista havainnoista, ja osa yhteydenotoista on myös johtanut tarkempiin selvityk- siin. Näytön löytäminen epäilyjen tueksi on sen jälkeen jäänyt viraston tehtäväksi.

Virasto tulee lisäksi lähiaikoina julkaisemaan ns. os- tajan muistilistan, jonka tavoitteena on lisätä julkisten ostajien edellytyksiä kartellien tunnistamiseen.

Kilpailuvirasto on jo monen vuoden ajan pyrkinyt li- säämään julkisten ostajien tietoisuutta kartellien toi- mintatavoista ja niiden torjunnasta. Viraston edustajat

25

Document info
Document views316
Page views316
Page last viewedSat Jan 21 14:51:04 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments