X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 26 / 76

324 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 76

26

Artikkelin kirjoittaja OTK Jarno Sukanen on työs- kennellyt Kilpailuvirastos- sa vuodesta 2006. Hänen erityisalanaan Toimialat2 – ryhmässä ovat olleet säh- köiseen viestintään liittyvät kilpailukysymykset. Tammi- kuussa 2011 hän siirtyi ma. tutkimuspäälliköksi Toimi- alat1 -ryhmään, jossa hä- nen vastuulleen kuuluvat mm. IPR-asiat.

tutkiMusPäällikkö jarno sukanen

Kilpailijoiden välinen sallittu yhteistyö

Toistensa kanssa kilpailevat yritykset voivat tehdä monenlaista yhteis- työtä, joka voi johtaa merkittävien taloudellisten hyötyjen syntymiseen: sen avulla voidaan muun muassa säästää kustannuksissa, lisätä inves- tointeja, parantaa tuotteiden laatua ja tuoda uusia tuotteita ja innovaati- oita nopeammin markkinoille.

Kilpailijoiden välinen yhteistyö voi toisaalta johtaa myös yritysten vä- lisen kilpailun rajoittumiseen: yhteistyön avulla yritykset voivat poistaa kilpailupaineen väliltään ja kasvattaa tai ylläpitää markkinavoimaansa, mistä johtuen yhteistyöstä voi aiheutua kielteisiä vaikutuksia markki- noille muun muassa korkeamman hintatason tai suppeamman tuote- valikoiman muodossa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten kilpailijoiden välinen sal- littu yhteistyö määritellään EU:n kilpailuoikeudessa. Koska yhteistyön muodot kuitenkin vaihtelevat ja erilaisia yhteistyömuotoja on runsaasti, on vaikeaa antaa täsmällisiä vastauksia jokaista tilannetta varten. Tästä syystä joustava arviointi on tarpeen.

Document info
Document views324
Page views324
Page last viewedSun Jan 22 08:23:02 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments