X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 27 / 76

331 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 76

Säädöspohja

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklas- sa kielletään sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliitty- mien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy. Kieltoa ei kuitenkaan artiklan 3 kohdan mukaan sovelleta sopimuksiin ja muihin yhteistyöjärjestelyi- hin, jotka osaltaan tehostavat tuotantoa tai tuotteiden jakelua tai edistä- vät teknistä ja taloudellista kehitystä ja jättävät kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä. Kilpailunrajoituslain 4 ja 5 § (ja tule- van kilpailulain 5 ja 6 §) vastaavat sisällöltään SEUT 101 artiklaa.

Komissio antoi joulukuussa 2010 tarkistetut suuntaviivat siitä, mi- ten se arvioi kilpailijoiden välisen yhteistyön sallittavuutta, minkä lisäksi komissio on antanut erilliset suuntaviivat siitä, miten se soveltaa SEUT 101(3) artiklaa arvioidessaan yhteistyön synnyttämiä tehokkuusetuja. Li- säksi komissio on antanut erilliset ryhmäpoikkeusasetukset tutkimus- ja tuotekehityssopimuksia sekä erikoistumissopimuksia koskien.

Ryhmäpoikkeusasetuksen kriteerien täyttyessä sopimukseen ei so- velleta SEUT 101 artiklan 1 kohtaa. Vähämerkityksellisistä sopimuksis- ta annetun komission tiedonannon (de minimis -tiedonanto) mukaan SEUT 101 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta myöskään sellaisiin kilpailijoiden välisiin sopimuksiin, joilla ei ole tuntuvaa vaikutusta kilpailuun.

Myös Kilpailuvirasto käyttää kilpailijoiden välisen yhteistyön sallitta- vuutta arvioidessaan tulkinta-apuna em. komission suuntaviivoja ja so- veltaa edellä mainittuja ryhmäpoikkeusasetuksia.

Yhteistyön sallittavuuden arviointi käytännössä

Yhteistyön sallittavuuden arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa on tar- peen selvittää, onko kyseessä sellainen menettely, jonka tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen. Jos näin katsotaan olevan, menettely on sel- laisenaan kielletty, eikä se pääsääntöisesti täytä SEUT 101 artiklan koh- dassa 3 tarkoitettua poikkeusta.

Komission suuntaviivat sisältävät useita esimerkkejä sellaisista me- nettelytavoista kilpailijoiden välisessä yhteistyössä, joiden tarkoituksena komissio katsoo olevan kilpailun rajoittamisen. Tyypillisesti kyse on me- nettelyistä, jotka johtavat hinnoista sopimiseen, markkinoiden jakami- seen tai muiden kilpailijoiden poissuljentaan. Jos menettely muodostaa vakavana kilpailunrajoituksena pidettävän kartellin, se on aina kielletty.

Kilpailuviranomaisten, ja ennen kaikkea yritysten it- sensä, on tärkeää pystyä erottamaan kilpailua ra- joittavat yhteistyöjärjeste- lyt sellaisista, jotka saavat aikaan myönteisiä (tehok- kuus)vaikutuksia markki- noilla.

27

Document info
Document views331
Page views331
Page last viewedMon Jan 23 00:39:50 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments