X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 28 / 76

340 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 76

28

Tehokkuusetujen kannal- ta on olennaista tarkastel- la sitä, millaisia toisiaan täydentäviä omaisuuseriä, taitotietoa tai muuta vas- taavaa yhteistyön osapuo- let tuovat yhteistyön piiriin. Mitä enemmän osapuol- ten tuotantopanokset täy- dentävät toisiaan ja muo- dostavat kustannussäästöjä tai tehostavat tuotantoa esimerkiksi luomalla mit- takaavaetuja, sitä toden- näköisempää on sellaisten tehokkuusetujen syntymi- nen, jotka tekevät yhteis- työstä sallittua.

Tapauksissa, joissa menettelyn tarkoituksena ei katsota olevan kilpai- lun rajoittaminen, tulee ensin arvioida menettelyn todellisia tai mahdol- lisia kilpailua rajoittavia vaikutuksia.

Seuraavassa vaiheessa – joka on tarpeen vain, jos mahdollisia tai to- dellisia kilpailua rajoittavia vaikutuksia havaitaan – niitä verrataan yh- teistyön kautta saavutettaviin tehokkuusetuihin.

Jos tehokkuusedut tai muut kilpailua edistävät vaikutukset ovat suu- remmat kuin mahdolliset kilpailua rajoittavat vaikutukset ja yhteistyön hyödyt välittyvät kuluttajille – eikä tehokkuusetuja voida saavuttaa muil- la kilpailua vähemmän rajoittavilla menettelyillä – on yhteistyö kilpailu- oikeudellisesti sallittua.

Kilpailua rajoittavien vaikutusten arviointi on aina tapauskohtaista, eikä siitä siten voida antaa kovinkaan yksityiskohtaista ohjeistusta: ku- kin tapaus on arvioitava erikseen siihen liittyvien tosiseikkojen perus- teella ja arviointikriteerejä tulee aina soveltaa joustavasti. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, ettei yritysten välisellä yhteistyöjärjestelyl- lä voi olla kilpailua rajoittavia vaikutuksia, jos järjestelyn osapuolilla ei yhdessä tai erikseen ole markkinavoimaa.

Komission suuntaviivat sisältävät joidenkin yhteistyömuotojen osal- ta ns. safe harbour -rajoja, jotka liittyvät osapuolten yhteenlaskettuihin markkinaosuuksiin. Jos markkinaosuudet jäävät näiden rajojen alapuo- lelle, komissio pitää markkinavoiman olemassaoloa ja siten yhteistyön kilpailua rajoittavia vaikutuksia epätodennäköisinä, eikä tällöin tavalli- sesti tarvita tarkempaa analyysia.

Kun yhteistyön vaikutuksia joudutaan arvioimaan yksityiskohtaises- ti, huomiota kiinnitetään useisiin seikkoihin riippuen muun muassa yhteistyön tyypistä, järjestelyn toteutustavasta ja tarkasteltavien mark- kinoiden ominaispiirteistä. Yhteistyön kilpailua rajoittavien vaikutus- ten todennäköisyyttä arvioidaan suhteessa tilanteeseen, joka vallitsisi il- man järjestelyä.

Jos kyseessä on esimerkiksi hanke, jota kukaan yhteistyön osapuo- lista ei kykenisi objektiivisesti ajatellen toteuttamaan yksin, järjestelyllä ei pääsääntöisesti voi olla kilpailua rajoittavia vaikutuksia ja se on siten sallittu. Tällainen tilanne voi olla muun muassa yritysten välisessä tutki- mus- ja tuotekehitys- tai tuotantoyhteistyössä, jonka avulla markkinoille saadaan sellainen uusi tuote, jonka kehittämiseen ja/tai tuottamiseen kellään järjestelyn osapuolella ei olisi ollut yksin tarpeeksi resursseja.

Yhteistyöllä voidaan myös joskus välttää taloudellisen tehokkuuden kannalta tarpeettomat moninkertaiset investoinnit. Jos kilpailu loppu-

Document info
Document views340
Page views340
Page last viewedTue Jan 24 09:31:31 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments