X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 29 / 76

286 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 76

tuotemarkkinoilla jää järjestelyn jälkeenkin aidosti mahdolliseksi, järjes- tely on yleensä tehokkuutta edistävä ja kuluttajia hyödyttävä, eli sallittu.

Saavutettujen kustannussäästöjen osalta huomiota kiinnitetään sii- hen, missä kustannuslajissa säästöjä saavutetaan: säästöt muuttuvissa kustannuksissa ovat yhteistyön sallittavuuden kannalta olennaisempia kuin säästöt kiinteissä kustannuksissa, koska muuttuvissa kustannuk- sissa saavutetut säästöt siirtyvät todennäköisemmin lopputuotteiden hintoihin.

Yhteistyön ei tulisi toisaalta tarpeettomasti yhtenäistää osapuolten kustannusrakennetta, jotta osapuolille ei syntyisi mahdollisuutta mark- kinoiden hintatason koordinointiin; tällainen kilpailunvastainen loppu- tulos tekisi yhteistyöstä mahdollisesti kiellettyä.

Osapuolten markkinavoimalla on myös olennainen merkitys arvioi- taessa yhteistyön sallittavuutta: mitä vähemmän osapuolilla on mark- kinavoimaa, sitä enemmän niillä on kannustimia siirtää saavutetut te- hokkuusedut loppukäyttäjille ja sitä todennäköisemmin yhteistyö on kilpailuoikeudellisesti sallittua.

Tietojenvaihtoa koskeva ohjeistus

Yhteistyön sallittavuutta joudutaan usein arvioimaan myös muutoin kuin pelkästään yhteistyön päätarkoituksen kannalta. Yhteistyöhön liit- tyy nimittäin usein vähintäänkin osapuolten välistä tietojenvaihtoa, jon- ka merkitystä yhteistyöhankkeen kannalta on myös aina syytä arvioida.

Jos tietojenvaihto rajoittuu ainoastaan yhteistyöhankkeen toteuttami- sen kannalta välttämättömiin tietoihin ja yhteistyötä sinällään voidaan pitää sallittuna, on epätodennäköistä, että hankkeeseen liittyvä tietojen- vaihto sellaisenaan tekisi yhteistyöstä kiellettyä. Mitä laajemmin puo- lestaan yhteistyöhön sisältyy erityisesti kaupallisesti strategisten ja ar- kaluonteisten tietojen vaihtoa, sitä epätodennäköisempää on hankkeen kilpailuoikeudellinen sallittavuus.

Komission uusiin suuntaviivoihin sisältyy tietojenvaihdosta koko- naan uusi erillinen jakso; aikaisemmin vastaavaa ohjeistusta ei tieto- jenvaihdon osalta ollut. Ohjetta käytetään tältä osin kaikkien yhteistyö- tyyppien arvioinnissa silloin kun niihin sisältyy tietojenvaihtoa.

29

Document info
Document views286
Page views286
Page last viewedWed Jan 18 18:19:36 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments