X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 30 / 76

225 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 76

Yhteenveto

Kilpailijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan saada ai- kaan monenlaisia tehokkuusetuja, jotka mahdollisesti välittyvät kuluttajille esimerkiksi edullisempina hintoi- na tai saatavilla olevan tuotevalikoiman monipuolis- tumisena. Yhteistyön avulla voidaan myös saattaa markkinoille kokonaan uusia tuotteita tai jopa luoda kokonaan uudet markkinat.

Yhteistyöllä voi toisaalta olla kilpailunvastaisia vai- kutuksia, jos osapuolten on sen avulla mahdollista esimerkiksi ylläpitää markkinoilla korkeampaa hinta- tasoa, rajoittaa tuotantoa tai jopa sulkea pois markki- noilta kilpailevia toimijoita.

Keskenään kilpailevien yritysten on edellä mai- nituista syistä yhteistyötä suunnitellessaan otetta- va tarkoin huomioon yhteistyön kilpailuoikeudelliset

reunaehdot. Toisaalta yritysten tulisi pystyä riittäväl- lä varmuudella toteuttamaan sellaiset hankkeet, jois- ta koituu markkinoiden toiminnan kannalta hyödylli- siä tehokkuusetuja.

Tulkinta-apuna menettelyjen lainmukaisuuden ar- vioinnissa voidaan käyttää edellä mainittuja komissi- on suuntaviivoja. Vastuu sallittavuuden arvioinnista on kuitenkin nykyään viime kädessä yrityksillä itsel- lään.

Myös vuoropuhelu kilpailuviranomaisten kanssa on mahdollista, vaikka nykyjärjestelmässä viranomai- set eivät enää poikkeuslupia tai puuttumattomuusto- distuksia järjestelyille myönnäkään.

Document info
Document views225
Page views225
Page last viewedTue Dec 06 10:45:59 UTC 2016
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments