X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 31 / 76

285 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 76

tutkiMusPäällikkö valtteri virtanen

Kilpailunrajoitusasioiden priori- sointi ja alkuvaiheen selvitykset

Kilpailuvirastoon tulevien yhteydenottojen ja avattavien tapausten määrä on vuosittain niin suuri, että viraston voimavarat eivät käytännössä riitä kaikkien asioiden yksityiskohtaiseen tutkimiseen. Niukkojen resurssi- en tarkoituksenmukainen kohdentaminen kilpailun toimivuuden, kan- santalouden ja yleisen edun kannalta merkittävien kilpailunrajoitusten selvittämiseen on siksi olennaisen tärkeää.

On myös huomattava, että kilpailunrajoituskiellot edellyttävät mää- rätynasteista merkittävyyttä markkinoiden toimivuuden kannalta ennen kuin rajoitusta voidaan ylipäätään pitää kiellettynä. Näin ollen useat jol- lain mittapuulla kilpailunrajoituksiksi luokiteltavat asiat eivät kuiten- kaan välttämättä kuulu kilpailunrajoituslain kieltojen piiriin. Mer- kitykseltään vähäisiin rajoituksiin puuttuminen voisi sitä paitsi olla tarpeetonta viranomaisohjausta, jolla voisi olla kilpailun turvaamisen sijasta jopa kilpailua rajoittavia vaikutuksia.

Artikkelin kirjoittaja DI Valtteri Virtanen työsken- telee tutkimuspäällikkönä Kilpailuviraston Toimialat2

  • -

    ryhmässä, jossa hänen vas-

tuulleen kuuluu mm. ener- gia- ja telemarkkinoiden kil- pailuvalvonta. Päätyönsä ohessa Virtanen on osallis- tunut viime vuosina aktiivi- sesti viraston työprosessien kehittämiseen.

31

Document info
Document views285
Page views285
Page last viewedWed Jan 18 18:13:35 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments