X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 32 / 76

342 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 76

32

Päähuomio olennaisiin asioihin

Kilpailulain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpai- lun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Lakia sovelletta- essa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden toimintaedellytys- ten ja elinkeinonharjoittamisen vapauden suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta.

Kilpailunrajoitusten selvittämisessä virasto keskittyy kansantalouden kannalta olennaisiin kilpailunrajoituksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että virasto ei tutki yksityiskohtaisesti merkitykseltään vähäisiä ra- joituksia ja että virasto toisaalta myös asettaa yksityiskohtaisessa käsit- telyssä olevat asiat tärkeysjärjestykseen.

Tapausten priorisointi perustuu arvioon siitä hyödystä, jonka yhteis- kunta, asiakkaat ja kuluttajat saavat kilpailunrajoitukseen puuttumisen, eli toisin sanoen markkinoiden toimivuuden ja kilpailun lisääntymisen, tuloksena. Asiassa on aina kysymys kokonaisharkinnasta, johon kuu- luvat kilpailun toimivuudelle sekä asiakkaille ja kuluttajille aiheutuvan vahingon arviointi, viraston tulostavoitteiden ja strategisten painopistei- den huomioon ottaminen sekä oletetun lopputuloksen ja sen saavutta- miseen liittyvien riskien vertaaminen keskenään.

Arviointikriteerit

Tapausten priorisointi on kokonaisharkintaa, jossa arvioidaan erityises- ti rajoituksen vaikutusta markkinamekanismin toimintaan. Virasto ot- taa huomioon myös kilpailunrajoituksen periaatteelliseen vakavuuden ja merkittävyyden – erityisesti sen, onko kysymys paljaasta kilpailunra- joituksesta, esimerkiksi ns. hard core -kartellista. Virasto kiinnittää huo- miota myös siihen, miten laajasti menettelyä sovelletaan talouselämässä ja millaisia yleisestäviä vaikutuksia kilpailunrajoitukseen puuttumisella on muihin elinkeinonharjoittajiin ja toimialoihin. Lisäksi virasto arvioi interventiolla saavutettavaa hyötyä ja hyödyn todennäköisyyttä verrattu- na selvittämiskustannuksiin.

Asian käsittelyyn saattaa vaikuttaa myös se, onko elinkeinonharjoit- tajalla mahdollisuus saada oikeutensa turvatuksi muuta kautta – esimer- kiksi jos kilpailunrajoitus voidaan poistaa tehokkaammin toisen toimi- vallaltaan rinnakkaisen viranomaisen toimenpiteillä tai jos asia voidaan ratkaista tehokkaammin siviilituomioistuimessa. Jatkotoimien tarpeel- lisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös, jatkuuko kilpailua rajoit- tava menettely edelleen vai onko siitä luovuttu joko asian käsittelyn ai- kana tai ennen käsittelyn alkua.

Document info
Document views342
Page views342
Page last viewedTue Jan 24 17:32:06 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments