X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 33 / 76

266 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 76

Priorisoitaviin asioihin kuuluvat alastomat kilpailunrajoitukset, jois- sa järjestelyllä ei ole muuta tarkoitusta kuin kilpailun rajoittaminen, sekä kilpailunrajoitukset, jotka liittyvät suureen toiminnan volyymiin tai ovat periaatteellisesti merkittäviä. Myös tapaukset, joissa menettely- tapa on potentiaalisesti kilpailua rajoittava ja jotka lisäksi liittyvät talo- udellisesti merkittävään toimintaan tai joita sovelletaan muuten laajalti talouselämässä, priorisoidaan.

KUVA  Tapauskäsittelyn priorisointiperiaatteet (julkaistu vuosikirjassa 2010)

Yksi keskeinen tavoite on, että virasto pystyy jo tapauskäsittelyn al- kuvaiheessa poistamaan tehokkaasti käsittelystä asiat, jotka ovat em. ar- viointikriteerien valossa vähämerkityksellisiä. Virasto saattaa poistaa käsittelystä myös jo pidempään vireillä olleen asian, jos selvityksissä tu- lee ilmi, että esimerkiksi kilpailuolosuhteissa on tapahtunut merkittä- viä muutoksia eikä asian selvittäminen ole muutosten jälkeen enää tar- peen, tai jos selvityksissä ei ole saatu näyttöä kielletystä rajoituksesta.

33

Document info
Document views266
Page views266
Page last viewedSun Dec 11 08:56:17 UTC 2016
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments