X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 34 / 76

337 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 76

34

Alkuvaiheen selvitysten aikataulu

Uusi kilpailulaki antaa Kil- pailuvirastolle entistä pa- remmat mahdollisuudet tapausten tarkoituksen- mukaiseen priorisointiin ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Virasto tulee jul- kaisemaan lain voimaantu- lon yhteydessä suuntaviivat priorisoinnista kilpailunra- joitusasioiden käsittelyssä.

Virasto pyrkii vastaamaan erilaisiin tiedusteluihin, ilmoituksiin ja ns. kansalaisaloitteisiin sekä poistamaan käsittelystä selkeät tutkimatta jä- tettävät asiat yhdessä kuukaudessa. Jos asia ei kuulu em. ryhmään, viras- to pyrkii tekemään asiassa neljässä kuukaudessa esiselvityksen, jonka tuloksena saadaan yleiskuva kilpailuongelman luonteesta ja vakavuu- desta.

Jos tapaus todetaan esiselvityksessä vaikuttavuudeltaan vähämerki- tykselliseksi, virasto poistaa asian kuuden kuukauden kuluessa sen vi- reille tulosta. Merkityksellisemmät tapaukset käsitellään viraston joh- toryhmässä, joka linjaa jatkoselvitystä. Asioista laaditaan sen jälkeen selvityssuunnitelma ja ilmoitetaan asianosaisille yksityiskohtaisen kä- sittelyn aloittamisesta, jos se voidaan tehdä tutkimuksia vaarantamatta.

Priorisoinnin ja tapausten aikatauluttamisen avulla saadaan kilpai- luvalvonnan vaikuttavuutta sinne, missä siitä on kokonaisuutena eniten hyötyä. Priorisointi luo edellytyksiä ajankohtaiseen ja nopeampaan mer- kittävien kilpailuongelmien käsittelyyn, ja on näin ollen keskeinen osa tehokasta kilpailuvalvontaa.

Päätavoitteena markkinaprosessin suojaaminen

Taloudellisessa kilpailussa on kyse jatkuvasti toimivas- ta markkinamekanismista, joka palkitsee ne yritykset, jotka kykenevät tuottamaan hintansa, laatunsa, saata- vuutensa tai muiden ominaisuuksiensa puolesta asi- akkaiden ja kuluttajien ostopäätöksissään arvostamia tavaroita tai palveluja. Voimakkaan tosiasiallisen tai po- tentiaalisen kilpailun markkinoilla tuotetut hyödykkeet vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita. Samalla yhteiskunnalle aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia kansantalouden resurssien ohjaamisesta tehokkaaseen käyttöön.

Kilpailulain noudattamisen valvonnassa on puoles- taan kyse markkinaprosessin suojaamisesta yritysten keskenään sopimilta kilpailunrajoituksilta sekä mää- räävän aseman väärinkäytöltä. Markkinaprosessiin kuuluu oleellisesti myös elinkeinonharjoittamisen va- pauden periaate, mutta sitä suojataan kilpailulain kei- noin vain sellaisissa tapauksissa, joissa kilpailijan tai kauppakumppanin menettelyllä on selkeästi kielteisiä tuntuvia vaikutuksia markkinan toimintaan. Eli kuten sanonta kuuluu: ”Kilpailusäännöt suojaavat kilpailua, eivät kilpailijoita”.

Document info
Document views337
Page views337
Page last viewedTue Jan 24 01:06:38 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments