X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 35 / 76

303 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 76

tutkiMusPäällikkö Maarit taurula

Uusi kilpailulaki ja yrityskauppavalvonta

Kilpailulaki tuo Suomessa toteutettavaan yrityskauppavalvontaan usei- ta uudistuksia, joista tärkein on yrityskauppojen arviointitestin muutos. Lakimuutos tuo mukanaan myös eräitä menettelyyn liittyviä muutok- sia, joilla on merkitystä yrityskauppavalvonnan käytännön toimivuuden kannalta.

Dominanssitestistä SIEC-testiin

Tähän asti Suomessa sovelletun ns. dominanssitestin perusteella yritys- kauppaan on voitu puuttua, jos sen seurauksena on syntynyt tai vahvis- tunut sellainen määräävä markkina-asema, joka on merkittävästi estänyt kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Yrityskaup- paan puuttuminen on siten edellyttänyt yksinomaisen tai yhteisen mää- räävän markkina-aseman syntymistä tai sen vahvistumista yhdelle tai useammalle markkinaosapuolelle.

Lakiuudistuksen myötä Suomessa siirrytään soveltamaan EY:n su- lautuma-asetuksen mukaista SIEC- arviointitestiä, jonka perusteella yri- tyskauppa voidaan kieltää tai sille voidaan asettaa ehtoja, jos kilpailu sen

Artikkelin kirjoittaja OTK Maarit Taurula on työs- kennellyt Kilpailuviraston yrityskauppavalvontayksi- kön päällikkönä toukokuun 2010 alusta. Kilpailuviras- tossa hän on työskennel- lyt jo vuodesta 2000. Hän oli mukana myös vuoden 2004 lakiuudistuksen val- mistelussa.

35

Document info
Document views303
Page views303
Page last viewedFri Jan 20 06:51:34 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments