X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 36 / 76

300 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 76

36

Merkittävin ero uuden ja vanhan testin välillä on, että SIEC-testin avulla voi- daan puuttua myös sel- laisiin haitallisia kilpailu- vaikutuksia aiheuttaviin yrityskauppoihin, joissa ei välttämättä synny kenelle- kään määräävää markki- na-asemaa.

seurauksena estyy olennaisesti Suomen markkinoilla tai niiden oleelli- sella osalla (significant impediment of eective competition). Merkit- tävin ero uuden ja vanhan testin välillä on, että SIEC-testin avulla voi- daan puuttua myös sellaisiin haitallisia kilpailuvaikutuksia aiheuttaviin yrityskauppoihin, joissa ei välttämättä synny kenellekään määräävää markkina-asemaa. Määräävän markkina-aseman syntyminen tai vah- vistuminen on kuitenkin edelleen mainittu lainkohdassa esimerkkinä ja erityistilanteena kilpailun olennaisesta estymisestä.

Yrityskauppojen arviointi perustuu SIEC-testiin tai vastaavan kaltai- seen arviointitestiin sekä EU:ssa, useimmissa jäsenvaltioissa että mo- nissa unionin ulkopuolissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. SIEC-testin soveltamiseen siirtyminen johtaa siten yrityskauppojen arviointitavan yhdenmukaistumiseen Suomen ja muun muassa EU:n välillä. Kilpai- luviranomaisten yhteistyön kannalta harmonisointi on myönteistä, kos- ka se helpottaa esimerkiksi yrityskauppatapausten siirtoa komission ja jäsenvaltioiden välillä. Komission ja EU:n tuomioistuinten yrityskaup- paratkaisuista voidaan myös luontevammin hakea tulkinta-apua koti- maisiin tapauksiin, kun arviointi Suomessa ja EU:ssa perustuu samaan testiin.

Arviointitestin muutos käytännössä

SIEC-testin mukaisen arvioinnin avainkriteeri on tehokkaan kilpailun olennainen estyminen; määräävän markkina-aseman syntyminen tai vahvistuminen on vain yksi sen ilmenemismuoto. Määräävä markki- na-asema tulee kuitenkin jatkossakin olemaan pääasiallinen, muttei ai- noa peruste, jolla yrityskauppa voi olennaisesti estää tehokasta kilpailua.

Dominanssitestillä on voitu vain rajallisesti puuttua sellaisiin yritys- kauppoihin, joissa markkinajohtaja ei ole mukana järjestelyssä. SIEC- testi sulkee mahdollisen aukon dominanssitestin soveltamisalassa, sillä yrityskauppa voi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti oligo- polimarkkinoilla, vaikka yksinomaista tai yhteistä määräävää markkina- asemaa ei olisikaan todettavissa.

Horisontaalisissa yrityskaupoissa poistuu kaupan osapuolten välillä ennen järjestelyä vallinnut kilpailuasetelma. Jos yrityskaupan osapuoli olisi ennen kauppaa korottanut hintojaan, se olisi menettänyt ainakin osan myynnistään toiselle osapuolelle. Yrityskauppa poistaa tämän kil- pailun paineen. Kilpailun dynamiikka voi lisäksi muuttua kaupan seu- rauksena suhteessa muihin kuin kaupan osapuoliin siten, että myös markkinoille jäljelle jäävien kilpailijoiden kohtaama kilpailun paine vä- henee: keskittymän toteuttaman hinnankorotuksen myötä osa kysyn-

Document info
Document views300
Page views300
Page last viewedFri Jan 20 06:05:50 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments