X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 37 / 76

323 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 76

nästä voi siirtyä kilpaileville yrityksille, jotka puolestaan voivat myös katsoa kannattavaksi korottaa hintojaan. Kilpailun intensiteetin vähe- neminen voi näin johtaa merkittäviin hinnankorotuksiin, vaikka oligo- polin jäsenten välinen käyttäytymisen yhteensovittaminen ja siten yhtei- nen määräävä markkina-asema ei olisikaan todennäköistä.

Uusi testi suuntaa huomion aikaisempaa selvemmin yrityskaupan kilpailuvaikutuksiin, ja sen soveltamisessa painottuu taloudellinen ana- lyysi. Yrityskauppaan voidaan puuttua ainoastaan siinä tapauksessa, että sen seurauksena yritys yksin tai yhdessä muiden kanssa voi käyttää markkinavoimaansa kuluttajien vahingoksi. Vaikutuspohjainen arvioin- ti on kuulunut osana myös dominanssitestin soveltamiseen, mutta tren- di on omiaan vahvistumaan uuden testin myötä.

Kun huomio on aikaisempaa vahvemmin yrityskaupan kilpailuvai- kutuksissa markkinaosuuksien ja muiden rakenteellisten tekijöiden sijasta, arvioinnissa on myös mahdollisuus ottaa paremmin huomi- oon keskittymän markkinavoimaa tasapainottavat tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi ostajien neuvotteluvoima sekä potentiaalinen kilpailu, eli muiden yritysten markkinoille tulon mahdollisuus tai markkinoilla jo toimivien yritysten mahdollisuus toiminnan laajentamiseen. Myös yri- tyskaupan aikaansaamiin tehokkuusetuihin kiinnitetään vaikutusperus- teisessa analyysissä huomiota, joskin edelleen niin, että yrityskaupan osapuolten vastuulla on osoittaa tehokkuusetujen toteutuminen ja niis- tä kuluttajille koituva hyöty.

Yrityskauppojen uuden arviointitestin ei kuitenkaan voi odottaa tuovan radikaaleja muutoksia Kilpailuvirastossa toteutettavaan yritys- kauppavalvontaan. Puuttumiskynnys ei ole ratkaisevasti muuttumassa, ja todennäköisesti jatkossakin määräävän markkina-aseman syntymi- nen tai vahvistuminen ovat tyypillisimpiä tilanteita, joissa yrityskaupan nähdään olennaisesti estävän tehokasta kilpailua. Markkinamäärittely ja markkinaosuudet pysyvät tärkeinä, mutta eivät välttämättä enää yhtä keskeisinä osina arviointia. Selvitykset suunnataan yrityskaupan talou- dellisiin perusteisiin ja markkinatoimijoiden todennäköiseen käyttäyty- miseen yrityskaupan jälkeen.

Uudistukset valvontamenettelyssä

Kilpailulaki poistaa yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudelle asetetun määräajan. Tähän asti yrityskauppa on tullut ilmoittaa Kilpailuvirastol- le viikon kuluessa kauppasopimuksen allekirjoittamisesta tai muusta ilmoitusvelvollisuuden käynnistävästä toimenpiteestä. Jatkossa laki ei

Yrityskauppaan voidaan puuttua ainoastaan siinä tapauksessa, että sen seu- rauksena yritys yksin tai yh- dessä muiden kanssa voi käyttää markkinavoimaan- sa kuluttajien vahingoksi.

37

Document info
Document views323
Page views323
Page last viewedSun Jan 22 04:24:35 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments