X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 38 / 76

317 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 76

38

määrää ilmoituksen tekemiselle takarajaa, mutta yrityskauppaa ei edel- leenkään saa laittaa täytäntöön ennen kuin asiassa on annettu lopullinen päätös. Käytännössä Kilpailuvirasto on nykyisinkin soveltanut määräai- kaa joustavasti ja myöntänyt siihen pyynnöstä lykkäystä.

Jatkossa Kilpailuvirasto voi myös ottaa tutkittavakseen yrityskaupan, josta ei ole vielä tehty lopullista sopimusta. Yrityskauppa voidaan ilmoit- taa virastolle heti, kun osapuolet voivat osoittaa riittävällä varmuudella aikomuksensa tehdä yrityskauppa. Osoituksena tästä voi olla esimerkik- si kaikkien sopimusosapuolten allekirjoittama aiesopimus, yhteisym- märryspöytäkirja taikka julkinen ilmoitus ostotarjouksen tekemisestä.

Yrityskauppasuunnitelman tulee olla riittävän konkreettinen, jotta Kilpailuvirasto voi sen perusteella aloittaa yrityskaupan tutkimisen. Kil- pailuvirasto ei voi myöskään tutkia yrityskauppoja, jotka eivät ole julki- sia. Tällaisissa tapauksissa käsittelymääräajat eivät ala kulua, vaikka yri- tyskauppa ilmoitettaisiin muuten asianmukaisesti.

Kilpailuvirasto voi uuden lain perusteella pidentää yrityskaupan kä- sittelymääräaikoja, jos kaupan osapuolet tai niiden yritysryhmään kuu- luvat tahot eivät toimita asetetussa määräajassa viraston pyytämiä yri- tyskaupan selvittämisen kannalta merkityksellisiä tietoja. Sama pätee, jos tiedot toimitetaan olennaisesti puutteellisina tai virheellisinä. Sään- nös on ensisijaisesti tarkoitettu sovellettavaksi tapauksiin, joissa yritys tahallisesti jättää tiedot toimittamatta tai toimittaa ne puutteellisina tai virheellisinä.

Määräaikoja voidaan yleensä jatkaa vain, kun on kyse tiedoista, joi- den toimittaminen on ilmoitusvelvolliselle mahdollista. Esimerkiksi vi- hamielisen ostotarjouksen tapauksessa näin ei aina ole asia. Myöskään kolmansien tahojen tietojen toimittamiseen liittyvät laiminlyönnit ei- vät johda määräaikojen jatkamiseen. Viraston päätöksestä jatkaa käsit- telymääräaikoja ei voi valittaa erikseen; valitus on tehtävä pääasiasta va- litettaessa.

Yrityskaupan ilmoittaja ei saa enää jatkossa valittaa yrityskauppapää- töksestä, jolla ilmoittajan esittämät ehdot on määrätty noudatettaviksi. Valitusoikeuden rajaamisella vältetään tilanteet, joissa yrityskaupan il- moittaja neuvottelee ehdot Kilpailuviraston kanssa ja valittaa sen jälkeen ehdoista markkinaoikeuteen vaatien samalla oikeutta yrityskaupan vä- littömään täytäntöönpanoon ja toisaalta lykkäystä ehtoihin lopulliseen tuomioistuimen ratkaisuun asti.

Ehdollisissa yrityskauppapäätöksissä hyväksyvä päätös ja sille asete- tut ehdot muodostavat yhden kokonaisuuden. Ilman ehtojen täytäntöön- panoa toteutettu keskittymä synnyttää ne kilpailuongelmat, joiden vuok-

Document info
Document views317
Page views317
Page last viewedSat Jan 21 15:35:01 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments