X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 41 / 76

306 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 76

Yksi vahvan markkina-aseman mahdollistamista menettelytavoista on kohtuuton hinnoittelu, jota voi esiintyä joko ilman kilpailua rajoit- tavia vaikutuksia tai keinona rajoittaa kilpailua. Edellisessä tapauksessa yritys pyrkii kohtuuttoman hinnoittelun avulla maksimoimaan suoraan voittonsa kuluttajien kustannuksella. Tässä artikkelissa kohtuuttomalla hinnoittelulla viitataan juuri tällaiseen menettelyyn. Jälkimmäisessä ta- pauksessa kuluttajien etuun vaikutetaan epäsuorasti vaikeuttamalla hin- noittelun avulla kilpailijoiden toimintaa.

Monopoliasema ja hinnoitteluvoima

Kaikissa tilanteissa markkinoilla ei ole edellytyksiä kilpailun syntymisel- le. Yksittäiselle toimijalle on esimerkiksi voitu lain nojalla antaa yksinoi- keus tiettyyn toimintaan tai kyseessä voi olla toimiala, jossa toiminnan mittakaavasta saatavat edut ovat niin suuret, ettei alalle mahdu kannatta- vasti kuin yksi yritys. Ensin mainitun vaihtoehdon kohdalla puhutaan la- kiin perustuvasta ja jälkimmäisen kohdalla luonnollisesta monopolista.

Yrityksellä on tällaisessa tilanteessa mahdollisuus niin sanottuun monopolihinnoitteluun, eli se voi asettaa hinnan tasolle, jossa yrityk- sen voitto maksimoituu kuluttajien edun kustannuksella. Monopolihin- noittelun kohdalla kyse ei ole siitä, että kuluttajat olisivat valmiita mak- samaan tuotteesta ”ylihintaa” esimerkiksi tuotemerkin tai jonkin muun tuotteen ominaisuuden vuoksi, vaan siitä, että kuluttajilta puuttuvat to- delliset vaihtoehdot. Kuluttajille voi aiheutua haittaa myös siitä, että yri- tyksellä ei ole monopoliasemassa kannusteita tehokkaaseen toimintaan.

Yrityksellä voi olla riittävästi markkinavoimaa kuluttajien kannalta haitalliseen hinnoitteluun, vaikkei sillä olisikaan varsinaista monopo- liasemaa. Luonnollinen monopoli onkin vain äärimmäinen esimerkki tällaisesta tilanteesta. Yrityksen mahdollisuus määrätä hinnoittelusta on suurimmillaan monopoliasemassa, ja vähenee yleensä asteittain mark- kinavoiman aletessa – samalla kun vaihtoehtoisten tuotteiden määrä li- sääntyy.

Kyky määrätä hinnoista, eli hinnoitteluvoima, määräytyy eri markki- noilla eri tekijöiden perusteella, mutta siihen liittyy yleensä aina myös suhteellisen korkea markkinaosuus. Vaihtoehtojen olemassaolo auttaa ainakin jossakin määrin hintojen kurissa pitämisessä, vaikka yrityksen markkina-asema lähenisikin monopolia.

Kohtuuttomalle hin- noittelulle on tunnus- omaista, että hin- noilla ei ole yhteyttä tuotteeseen liittyviin kustannuksiin, eikä hinnan ja kustannus- ten eriytyminen johdu myöskään mistään kuluttajan erityises- ti arvostamasta tuot- teen ominaisuudesta.

41

Document info
Document views306
Page views306
Page last viewedFri Jan 20 10:53:28 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments