X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 42 / 76

269 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 76

42

Ylilyönnit kiellettyjä

Kilpailunrajoituslain tarkoituksena ei ole hintasääntely, eli tietyn hinta- tai kannattavuustason määrääminen yrityksille. Kohtuutonta hinnoitte- lua koskevissa oikeustapauksissa puuttumiskynnys onkin tyypillisesti asetettu suhteellisen korkealle: hinnoittelun tasoon on kilpailunrajoi- tuslain nojalla tarkoitus puuttua lähinnä ylilyöntien kohdalla. Kyky tä- mäntasoiseen hinnoitteluun edellyttää yleensä käytännössä sitä, että yrityksen hinnoitteluvoima lähentelee tällöin jo monopoliaseman hin- noitteluvoimaa.

Kohtuuton hinnoittelu voidaan todeta selkeimmin, jos kohtuutto- maksi epäillylle hinnalle löytyy vertailukohta, jos tuotteen hinnoittelussa voidaan todeta jokin selkeä rakenteellinen ongelma tai jos kyse on hin- nankorotuksesta. Vertailukohdan löytyminen saattaa toisaalta olla vaike- aa, koska ylilyönnin mahdollisuudet ovat suurimmat juuri silloin, kun kilpailevia tuotteita ei ole. Kohtuutonta hinnoittelua joudutaankin käy- tännössä usein arvioimaan ilman vertailumahdollisuutta muiden tuot- teiden hintoihin.

Kokonaista toimialaa koskevat ongelmat

Kilpailuviraston kokemukset kilpailunrajoituslain kohtuutonta hin- noittelua koskevan säännöksen soveltamisesta saavat myös kysymään, onko säännös kaikissa tilanteissa ylipäätään tarkoituksenmukainen väli- ne hinnoittelua koskevien ongelmien ratkaisemiseen markkinoilla, joil- la kilpailumekanismi ei toimi. Kysymys on aiheellinen erityisesti toimi- aloilla, joilla on suuri määrä alueellisia toimijoita sekä sellaisilla aloilla, joilla toimijoilla on lakiin perustuva monopoliasema tai toimijoiden ase- maa on vahvistettu lain nojalla. Tällaisissa tilanteissa voidaan kulutta- jan edun turvaamiseksi joutua pohtimaan myös toimialan erityissään- telyn luomista.

Ensisijainen keino hinnoitteluongelmien välttämiseksi ja ratkaise- miseksi tulisi aina olla valinnan mahdollisuuksien turvaaminen kulut- tajille siten, että turvataan kilpailun toimivuus ja vältetään markkinoiden tarpeeton sääntely. Joissakin tilanteissa sääntely saattaa kuitenkin olla tarkoituksenmukainen vaihtoehto, jos kuluttajien etua ei voida muuten turvata. Hyvin suunnitellulla ja toimivalla sääntelyllä voidaan käytännös- sä vaikuttaa toimialaan kilpailunrajoituslain keinovalikoiman mahdol- listamaa puuttumista syvemmin. Sääntelyllä voidaan esimerkiksi – hin- noittelun ohella – ottaa paremmin huomioon myös muita mahdollisia tavoitteita kuten tehokkuus tai investointikannusteet.

Document info
Document views269
Page views269
Page last viewedFri Dec 16 10:11:42 UTC 2016
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments