X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 43 / 76

327 views

0 shares

0 downloads

0 comments

43 / 76

Kilpailunrajoituslain soveltaminen rajoittaa jo lähtökohdiltaan vi- ranomaisten vaikuttamismahdollisuuksia, koska vastuu lain noudatta- misesta on yrityksillä itsellään ja väärinkäyttöön puuttuminen lain pe- rusteella on aina jälkikäteistä. Sääntelyllä toimijoille voidaan luoda jo etukäteen pelisäännöt, ja valvonta voi olla jatkuvaluonteista.

kohtuuttomaan hinnoitteluun puuttumisen asema kilpailuviraston keinovalikoimassa

Kilpailuviraston käytössä olevaan keinovalikoimaan sisältyy mahdollisuus puuttua suoraan kohtuutto- maan hintatasoon erityisesti silloin, kun kilpailun- rajoituslain ensisijaiset keinot, jotka tähtäävät ku- luttajien valinnan mahdollisuuksien lisäämiseen, eivät toimi.

Ensisijaisten vaikuttamiskeinojen teho on tyy- pillisimmillään alentunut tilanteissa, joissa markki- noilla toimii monopoliasemaa lähentelevä yritys ja

joissa alalle tulolle on merkittäviä esteitä – eli toi- sin sanoen tilanteissa, joissa kilpailu toimii erityi- sen huonosti.

Mahdollisuus puuttua suoraan hintatasoon on näissä tilanteissa tärkeä osa viraston keinovalikoi- maa. Se lisää merkittävästi viraston mahdollisuuk- sia ratkoa markkinoilla havaitsemiaan kilpailuon- gelmia.

43

Document info
Document views327
Page views327
Page last viewedSun Jan 22 14:53:09 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments