X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 44 / 76

276 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 76

44

Artikkelin kirjoittaja KTT, VTM Ari Ahonen on työskennellyt Kilpai- luvirastossa eri tehtä- vissä vuodesta 1999. Tällä hetkellä hän työs- kentelee kilpailun- edistämisryhmässä. Ahonen kantoi pää- vastuun kevääl- lä 2011 julkaistun Kilpailukatsaus2:n toimitustyöstä.

tutkiMusPäällikkö ari ahonen

Kilpailukatsaus 2: Viisas sääntely

  • toimivat markkinat

Kansantalouden niukkojen voimavarojen mahdollisimman tehokas ja järkevä käyttö on yhteiskunnallisen päätöksenteon suurimpia haastei- ta. Myös Suomessa on nähtävissä tähän liittyvä tarve monipuolistaa yh- teiskunnallisen ohjauksen keinovalikoimaa.

Puhtaasta resurssi- ja normiohjauksesta on pyritty siirtymään yhä enemmän asiakas- ja markkinalähtöiseen ohjaukseen. Silti perinteinen lainsäädäntöön perustuva normiohjaus on säilyttänyt hyvin keskeisen asemansa myös taloudellisen toiminnan sääntelyssä.

Erityisesti taloudellisen toiminnan sääntelyn yhteydessä yksityiskoh- tainen normiohjaus voi tarpeettomasti lisätä yritysten ja julkisen hal- linnon kustannuksia, vähentää kannusteita taloudelliseen toimeliaisuu- teen ja kaiken kaikkiaan heikentää markkinoiden ja sitä kautta koko kansantalouden toimivuutta. Siksi lainsäädäntöön perustuvan säänte- lyn laatuun on pyritty kiinnittämään enemmän huomiota.

Paremman sääntelyn periaatteisiin liittyvä julkinen ohjeistus onkin Suomessa esimerkiksi OECD:n 2010 julkaistun maaraportin mukaan varsin kattavaa ja laadukasta. Samalla OECD kuitenkin toteaa, että jul-

Document info
Document views276
Page views276
Page last viewedTue Jan 17 18:03:40 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments