X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 45 / 76

312 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 76

kiseen ohjeistukseen kirjattujen periaatteiden ja käytännön toimenpi- teiden välissä on edelleen varsin selvä kuilu. Lisäksi OECD kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei paremman sääntelyn, toimivien markki- noiden ja kansantalouden suorituskykyisyyden välistä yhteyttä ole nähty tarpeeksi selvästi Suomessa.

Kansainvälisen finanssikriisin jälkeisissä olosuhteissa ymmärrys pa- remman sääntelyn sekä taloudellisen toimeliaisuuden ja markkinoiden toimivuuden välisestä yhteydestä on varsin nopeasti syventynyt. Samal- la mahdollisuudet välttämättömän hallinnollisen kulttuurimuutoksen edistämiseksi ovat lisääntyneet. Toisaalta taloudellisesti vaikeina aikoi- na vaarana on, että ongelmiin etsitään suoraviivaisia ratkaisuja keinoil- la, jotka lyhyellä aikavälillä tuottavat tuloksia mahdollisesti nopeammin kuin markkinaprosessi mutta jotka pitkällä aikavälillä tuottavat markki- naprosessia huonompia tuloksia.

Hyötyjen ylitettävä haitat

Kilpailuviraston helmikuussa julkaisemassa selvityksessä parempaan sääntelyyn liittyvää asiakokonaisuutta lähestytään erityisesti virastolle asetun kilpailunedistämistehtävän näkökulmasta. Tämän tehtävän taus- talla on havainto siitä, että heikkotasoisen sääntelyn kilpailua rajoittavat vaikutukset voivat markkinoiden toimivuuden kannalta olla jopa mer- kittävämpiä kuin yritysten aikaansaamat kilpailunrajoitukset. Tästä syys- tä Kilpailuviraston tehtävänä on myös yleinen kilpailun edistäminen ja sääntelyn kilpailuvaikutusten arviointi. Julkaistu selvitys on osa tätä työtä.

Kuluneen kymmenen vuoden aikana kilpailun ja markkinoiden toi- mivuuden edistäminen on noussut yhä vahvemmin esiin. Lähtökohtana tässä työssä ei ole sääntelyn purkaminen sinänsä, vaan viisas sääntely, jolla viitataan määrällisesti oikein mitoitettuun, laadullisesti täsmälli- seen ja korkeatasoiseen sekä tuloksiltaan mitattavissa olevaan ja tosi- asiallisesti vaikuttavaan sääntelyyn. Viisas sääntely on sääntelyä, joka on tosiasiallisesti tarpeellista ja jonka hyödyt ylittävät selkeästi sen haitat.

Joukko toimialaesimerkkejä

Kaikkien ohessa mainittujen paremman sääntelyn peruskysymysten osalta olennaista on se, että valmiita ja sellaisenaan kaikissa tilanteis- sa toimivia vastauksia ja ratkaisuja ei ole. Sääntelyn toimivuus tai tar- koituksenmukaisuus on aina lopulta empiirinen kysymys, joka riippuu ensinnäkin kyseisen sääntelyn toteutuksen yksityiskohdista ja toiseksi kussakin tapauksessa vallitsevista olosuhteista.

Heikkotasoisen sääntelyn kilpailua rajoittavat vaiku- tukset voivat olla markki- noiden toimivuuden kan- nalta jopa merkittävämpiä kuin yritysten aikaansaa- mat kilpailunrajoitukset.

45

Document info
Document views312
Page views312
Page last viewedFri Jan 20 23:10:56 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments