X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 46 / 76

284 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 76

46

Toisin sanoen sääntelyn yksityiskohdat ja vallitsevat olosuhteet lopul- ta varsin usein ratkaisevat sen, kuinka onnistuneena tiettyä sääntelyä yli- päätään voidaan pitää tai mitä haasteita sääntelyn kehittämiseen liittyy. Tämän vuoksi selvityksessä on yleisperiaatteiden lisäksi tarkasteltu täs- mällisemmin myös yksittäisiä toimialaesimerkkejä paremman säänte- lyn ja markkinoiden toimivuuden välisen yhteyden näkökulmasta sellai- sina kuin ne ovat virastolle viime vuosina näyttäytyneet.

Toimialakohtainen tarkastelu on rajattu sellaisiin aloihin, joissa sään- tely on tavalla tai toisella hyvin keskeinen osa taloudellista toimintaym- päristöä ja joihin liittyy yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta ajankohtaisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena on selvityksessä 11 toi- mialaa, jotka on ryhmitelty väljästi neljään aihepiiriin: verkostot, ympä- ristö, julkinen elinkeinotoiminta ja muut.

Esitysjärjestyksessä lueteltuina alat ovat seuraavat: 1) posti, 2) laaja- kaistamarkkinat, 3) pankit, 4) työeläkejärjestelmä, 5) rakentaminen, 6) kauppa, 7) jätehuolto, 8) kunnalliset liikelaitokset, 9) yleisradiotoimin- ta, 10) taksiliikenne ja 11) kaukolämpö.

Peruskysymykset

Selvityksessä ei ole pyritty referoimaan aihepiiriin liitty- vää keskustelua kokonaisuudessaan, vaan nostamaan esiin paremman sääntelyn ja markkinoiden toimivuu- den välisen yhteyden näkökulmasta keskeisimpiä kysy- myksiä. Näitä ovat ainakin seuraavat:

toehdot ja miten hyvin näiden vaihtoehtojen parem- muutta on pystytty vertaamaan?

4) Onko valituksi tulleen sääntelyvaihtoehdon vai- kutuksia arvioitu ja onko vaikutusarviointi tehty asian- mukaisesti?

1) Minkälaisilla näkökohdilla sääntelyä on perusteltu ja miten hyvin perustelut vastaavat esimerkiksi talous- tieteessä esitettyjä perusteluja oikeudelliselle säänte- lylle?

Tiivistetysti viisaan sääntelyn syntymisen edellytyk- senä on siten se, että ainakin sääntelyn perusteita ja ta- voitteita, mittapuita, keinovalikoimaa ja vaikutuksia on riittävän huolellisesti selvitetty ja arvioitu.

2) Minkälaisten sääntelystandardien varaan säänte- lyn tarkoituksenmukaisuuden ja onnistuneisuuden ar- viointi on rakennettu?

3) Missä määrin on kartoitettu kulloisenkin ongel- man ratkaisemiseksi käytettävissä olevat sääntelyvaih-

Document info
Document views284
Page views284
Page last viewedWed Jan 18 15:02:12 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments