X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 47 / 76

321 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 76

Erityisesti vaikutusarvioinnissa puutteita

Kilpailuviraston selvitys vahvistaa pitkälti OECD:n maaraportin havain- non siitä, että parempaa sääntelyä koskevan julkisen ohjeistuksen ja käytännön toteutuksen välissä on kaikkien ohessa lueteltujen perus- kysymysten osalta varsin selvä kuilu. Erityistä huomiota selvityksessä on kuitenkin kiinnitetty vaikutusarviointiin ja sen ilmeisiin puutteisiin Suomessa.

Vaikutusarvioinnin ytimessä on kustannushyöty-analyysi, jonka tar- koituksena on osoittaa, että ehdotetun sääntelyn hyödyt selkeästi ylittä- vät sen haitat. Vaikutusarviointi ei kuitenkaan ole mikään yksittäinen tekninen menetelmä tai irrallinen, jälkikäteen ja vain hallinnollisten määräysten takia tehtävä yksittäinen suorite, vaan kiinteästi koko lain- säädäntö- ja sääntelyprosessia läpileikkaava ajattelutapa, joka yhdistää ja konkretisoi paremman sääntelyn keskeiset periaatteet.

Myös Euroopan komissio on omalta osaltaan todennut, että osana välttämätöntä hallinnollista kulttuurimuutosta vaikutusarvioinnit on otettu olennaiseksi osaksi komission omaa päätöksentekoa. Kansainvä- listen kokemusten perusteella tällainen muutos ei ole mahdollinen, ellei varsin korkealle tasolle keskushallintoon perusteta riittävän toimivaltais- ta niin kutsuttua vahtikoirayksikköä seuraamaan paremman sääntelyn yleisperiaatteiden ja erityisesti vaikutusarviointien laadun toteutumista erityisesti merkittävissä asioissa. Tämä taas on yhä välttämättömämpää sekä markkinoiden toimivuuden varmistamiseksi että kansantalouden voimavarojen mahdollisimman tehokkaan ja järkevän käytön turvaami- seksi.

47

Document info
Document views321
Page views321
Page last viewedSat Jan 21 23:38:02 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments