X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 48 / 76

282 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 76

48

Artikkelin kirjoittaja VTM, MA Rainer Lind- berg on työskennellyt Kil- pailuvirastossa eri tehtä- vissä vuodesta 1995 ja viraston johtoryhmän jä- senenä vuodesta 2000. Tällä hetkellä hän työs- kentelee kansainvälisten asioiden ryhmän pääl- likkönä.

aPulaisjohtaja rainer lindBerg

EU:n tuomioistuinten viimeaikaista ratkaisukäytäntöä kilpailuasioissa2

Sääntelypuolustus

Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen sääntelypuolustus oli yksi pääkysymyksistä asiassa Deutsche Telekom AG v. komissio (C-280/08P). Komissio oli alunperin katsonut, että Deutsche Teleko- min (DT) hinnoittelu oli käytännössä kilpailua rajoittava hintaruuvi ja määräsi yhtiölle 12,6 meur sakon SEUT 102 artiklan rikkomisesta. DT perusteli noudattamaansa hinnoittelukäytäntöä muun muassa sillä, että alan kansallinen sääntelyviranomainen oli osallistunut vähittäishinto- jen vahvistamiseen.

EU:n tuomioistuin hylkäsi tämän DT:n sääntelypuolustuksen. Pää- perusteena oli se, että DT:llä oli käytännössä liikkumavaraa hinnanase- tannassaan, eikä kansallisen sääntelyviranomaisen toimilla ollut tässä

2 Tässä artikkelissa esitetään tiivistetysti EU:n tuomioistuinten keskeistä ratkaisukäytäntöä kilpailu- asioissa ajanjaksolla huhtikuu 2010 – huhtikuu 2011. Artikkelin tarkoituksena on antaa lähinnä yleis- kuva ratkaisukäytännöstä. Tästä syystä artikkelin sisältöä ei voi sellaisenaan hyödyntää oikeudellisessa arvioinnissa vaan on perehdyttävä myös tuomioistuimen kustakin tapauksesta antamaan alkuperäi- seen tuomioon. Siltä osin, kun EU:n yleisen tuomioistuimen antamista tuomioista on valitettu EU:n tuomioistuimeen, ks. ajankohtainen tilanne. Kiitän Jaana Boëliusta ja Minna Heikinsalmea tärkeis- tä huomautuksista.

Document info
Document views282
Page views282
Page last viewedWed Jan 18 10:09:28 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments