X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 50 / 76

320 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 76

50

tavelvollisuutta, dominanssia vähittäismarkkinoilla ja mahdollisuutta tappioiden kattamiseen (recoupment). EU:n tuomioistuin käsittelyn jälkeen asia palautui Tukholman käräjäoikeuteen lopullista asiaratkai- sua varten.

Tarkastus yritykseen

Euroopan komissiolla on kilpailusääntöjen täytäntöönpanoasetuksen no- jalla oikeus tehdä tarkastuksia ’yrityksissä ja yritysten yhteenliittymissä’.5 Asiassa CNOP/CCG v. komissio (T-23/09) kanteen perusteena oli se, et- tei komissio ollut riittävästi varmistunut, onko sen tarkastuksen kohtee- na todella yritys tai yritysten yhteenliittymä. Kantajien mukaan tarkas- tuspäätös oli osoitettu proviisoreiden ammattijärjestölle, ei yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle.

EU:n yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen. Se ensinnäkin totesi, että komissiolla on tarkastuspäätöksessään automaattisesti velvollisuus antaa tarkastuksen kohteelle erinäisiä tietoja, joilla tarkastusta perustel- laan. Tuomioistuimen mukaan on merkityksellistä ymmärtää, että tar- kastuspäätös joudutaan antamaan selvitysten alkuvaiheessa. Komissiolla ei tällöin voi välttämättä olla käytettävissä tarkkaa ja täydellistä oikeudel- lista arviota (specific legal analysis) siitä, onko tarkastuksen kohde ase- tuksen tarkoittama yritys tai yritysten yhteenliittymä. Lopullinen oikeu- dellinen arvio yrityksen tai niiden yhteenliittymän käsitteestä annetaan selvitysten myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi juuri kyseisessä tapaukses- sa komissiolla oli perusteet katsoa, että tarkastuksen kohteena olisi yri- tys tai yritysten yhteenliittymä.

Sinetin rikkominen

EU:n yleinen tuomioistuin piti tapauksessa E.ON Energie v. komissio (T-141/08) voimassa komission päätöksen, jossa määrättiin E.ON Ener- gielle 38 meur sakkoseuraamus sinetin rikkomisesta tarkastuksen yh- teydessä. Komissio oli asettanut sinetin, jotta se pystyi eristämään osan yrityksen toimitiloista seuraavana päivänä jatkuvaa tarkastusta varten. Sinetti oli sittemmin murrettu.

Tapauksessa tuli pohdittavaksi kysymys todistustaakasta. Tuomiois- tuimen mukaan lainvastaisuuden toteaminen ei enää edellyttänyt ko- missiolta näyttöä siitä, että sinetöidyssä huoneessa oli tosiasiallisesti käy- ty tai että siellä säilytettyihin asiakirjoihin oli koskettu sen jälkeen, kun sinetin murtaminen oli todettu. Yhtiö itse epäili, että sinetin tekniset

5 Neuvoston asetus 1/2003, artikla 20

Document info
Document views320
Page views320
Page last viewedSat Jan 21 22:07:00 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments