X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 51 / 76

277 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 76

ominaisuudet (liimapinnat) olivat pettäneet yön aikana. Tuomioistui- men mukaan 38 meur sakkoa ei voitu pitää suhteellisuusperiaatteen vastaisena. E.ON Energie oli tai ainakin sen piti olla tietoinen sinetin murtamisen seurauksista ja menettelyn vakavuudesta. Itse sakon määrä oli 0.14 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Asian luonne ennakkotapauk- sena ja ennaltaehkäisevyyttä korostavat perusteet näyttävät myös puol- taneen sakon määrää.

Asianajosalaisuus

Yrityksen ja siihen nähden ulkopuolisen oikeudellisen neuvonantajan välinen kirjeenvaihto voi kuulua asianajosalaisuuden piiriin, johon ko- missiolla ei esimerkiksi tekemillään tarkastuksilla ole pääsyä. Asiassa Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals v. komissio ym. (C-550/07P) EU:n tuomioistuin katsoi kuitenkin, että yrityslakimiehen ja yrityksen välinen kirjeenvaihto ei kuulu asianajosalaisuuden piiriin. Tuomiois- tuin totesi, että yrityslakimiehenä toimiva asianajaja toimii erilaisessa asemassa kuin ulkopuolinen asianajaja muun muassa, koska yrityslaki- mies toimii työsuhteessa yritykseen. Asianajosalaisuutta ei voitu laajen- taa kattamaan myös näitä tilanteita.

Kartellin määritelmästä

EU:n yleinen tuomioistuin määritteli keskeytymättömän kartellirikko- muksen käsitettä tapauksessa IMI ym. v. komissio (T-18/05). Tapaukses- sa Chalkor v. komissio (T-21/05) keskeinen kysymys koski suhtautumista tilanteeseen, jossa yritys oli osallistunut vain osaan laajaa kartellijärjes- telyä (branch of a cartel).

Kartellin johtaja

Deltafina v. komissio (T-29/05) tapauksessa komissio oli määrännyt 11,88 meur sakon. Siinä raskauttavana seikkana oli se, että Deltafina oli komission mukaan toiminut espanjalaisten raakatupakan jalostajien kartellissa johtavana yrityksenä. EU:n yleinen tuomioistuin totesi, ettei asiakirja-aineisto kuitenkaan tukenut tätä väitettä riittävästi. Tuomiois- tuimen mukaan aineistosta ei voitu päätellä, että Deltafina oli esimer- kiksi ollut jollain lailla aloitteellinen kartellissa eikä ollut muutoinkaan siinä määrin kartellien käynnistäjänä (driving force), että yhtiön sakko- seuraamusta oli ollut oikeutettua nostaa. Tuomioistuin alensi Deltafinan sakkoja noin puoleen eli 6,12 meur:iin.

51

Document info
Document views277
Page views277
Page last viewedTue Jan 17 21:21:32 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments