X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 52 / 76

310 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 76

52

EU:n yleinen tuomioistuin otti kantaa kartellin johtajan käsittee- seen myös asiassa Areva/Alstom v. komissio (T-117/07, T-121/07), jossa tuomioistuin muun muassa erotti kartellin johtajan roolin ja kartelliin yllyttäjän roolin toisistaan. Yllyttäjänä toimiminen koskee kartellin ’luo- mis- ja laajentumishetkeä’ ja kartellin johtajana toimiminen kartellin muuta vaihetta. Luonnollisesti yhdellä ja samalla yhtiöllä on voinut olla molemmat roolit. Tuomioistuin totesi, että jotta yritystä voidaan pitää kartellin johtajana, sen on pitänyt toimia huomattavana alulle paneva- na voimana kartellissa tai sen on pitänyt kantaa ’erityistä ja konkreettis- ta vastuuta’ kartellin toiminnasta.

Vastuut konsernisuhteissa

EU:n tuomioistuimen ratkaisu asiassa Knauf Gips KG v. komissio (C-407/08P) koski muun muassa sitä, koska emoyhtiö ja sen tytäryh- tiö muodostavat ’yhden taloudellisen kokonaisuuden’ (single economic entity). Tapaus liittyi komission selvittämään kipsilevykartelliin. Espan- jalaisten raakatupakan tuottajien kartelliasiassa Alliance One Interna- tional (T-24/05) EU:n yleinen tuomioistuin kumosi osittain komission määräämiä sakkoja, koska kyseinen emoyhtiö ei ollut vastuussa tytäryh- tiön kilpailurikkomuksesta eikä myöskään yhteisvastuullinen määrätyis- tä seuraamuksista. Emoyhtiöiden vastuuperusteita ja sakkoseuraamus- ten laskentatapaa tilanteessa, jossa kartelliin osallistuneella tytäryhtiöllä on ollut useita eri emoyhtiöitä rikkomuksen kestäessä, selvennettiin ta- pauksissa Trioplast Industries v. komissio (T-40/06) ja Trioplast Witten- heim v. komissio (T-26/06).

Sitoumuspäätökset

Komissiolla on mahdollisuus päättää kilpailuasian selvittäminen esi- merkiksi niin, että se hyväksyy kilpailunrajoituksista epäillyn yrityksen komissiolle antamat sitoumukset, joilla poistetaan kilpailua rajoittavat vaikutukset.6 Komissio hyväksyi aikanaan De Beers-yhtiön sille anta- mat sitoumukset. Ratkaisusta nostetun kanteen johdosta yhteisön en- simmäisen asteen tuomioistuin katsoi vuonna 2007 komission rikko- neen päätöksessään suhteellisuusperiaatetta ja kuulemisvelvollisuutta. Komissio valitti tästä tuomiosta. EU:n tuomioistuin päätyi lopulta ko- mission kannalle asiassa komissio v. Alrosa (C-441/07P). Valituksessaan komissio painotti sitoumusten vapaaehtoista luonnetta. Se totesi, että sitoumuksia antava yritys valitsee itse vapaaehtoisesti tavan, jolla se ha-

6

Neuvoston asetus 1/2003, artikla 9

Document info
Document views310
Page views310
Page last viewedFri Jan 20 14:35:11 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments