X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 53 / 76

307 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 76

luaa päättää epäilyt kilpailunrajoituksesta. Komission mukaan yritysten on tämän jälkeen ymmärrettävä, että niiden antamat sitomukset voidaan määrätä niitä velvoittavaksi.

EU:n tuomioistuin totesi komission valituksen hyväksyessään, että kun komissio saa yritykseltä sitoumuksia kilpailunrajoitusasian päät- tämiseksi, komission tulee suhteellisuusperiaatetta kunnioittaakseen tarkastella lähinnä kahta seikkaa. Komission on varmistuttava, että si- toumuksilla päätetään epäilty kilpailunrajoitus ja että yritykset eivät mahdollisesti ole esittäneet muita, vähemmän velvoittavia muita sitou- muksia, joilla epäily kilpailunrajoituksesta voitaisiin myös poistaa. Jos näistä seikoista on varmistuttu, suhteellisuusperiaate tulee asianmukai- sesti huomioon otetuksi. Tuomioistuimen huomautti vielä siitä, että si- toumuksia vapaaehtoisesti antavat yritykset hyväksyvät samalla sen, että niiden antamat sitoumukset saattavat jopa ylittää sen, johon komissio voisi omilla toimivaltuuksillaan yritykset velvoittaa.

Kilpailusääntöjen tehokkuus

Jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, että EU:n kilpailusääntöjä so- velletaan tehokkaasti kyseisen valtion alueella. VEBIC-tapauksessa (C-439/08) EU:n tuomioistuin otti kantaa kansallisten kilpailuviran- omaisten asemaan sen varmistamiseksi, että EU:n kilpailusääntöjen tehokkuus toteutuu jäsenmaissa. Tuomioistuimen mukaan SEUT 101 ja 102 artikloiden tehokas soveltaminen edellyttää muun muassa sitä, että kansalliselle kilpailuviranomaiselle annetaan mahdollisuus osallis- tua vastapuolena sellaiseen oikeudenkäyntimenettelyyn, joka perustuu kilpailuviranomaisen itsensä alun perin tekemään päätökseen. Kansal- lisilla viranomaisilla tulee olla oikeus itse arvioida tällaiseen oikeuden- käyntiin osallistumisen tarpeellisuutta samoin kuin osallistumisen merkitystä EU:n kilpailusääntöjen tehokkuuden kannalta. EU:n tuomio- istuimen mukaan kansalliset kilpailuviranomaiset eivät voi kuitenkaan olla järjestelmällisesti osallistumatta niihin ilman, että näin vaaranne- taan EU:n kilpailuoikeuden tehokkuutta.

Kilpailun poissuljenta

Asiassa Tomra (T-155/06) oli kyse siitä, saattoiko määräävässä markki- na-asemassa oleva yritys perustella poissulkevia kilpailuvaikutuksia sil- lä, että sen toiminnan vaikutukset eivät kata koko markkinaa ja että osa markkinoista on edelleen vapaana kilpailulle. EU:n yleinen tuomioistuin ei hyväksynyt tätä lähestymistä vaan katsoi, että määräävässä markki-

53

Document info
Document views307
Page views307
Page last viewedFri Jan 20 10:58:05 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments