X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 54 / 76

282 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 76

54

na-asemassa oleva yritys ei voi perustella merkittävää kilpailun poissul- kemista sillä, että markkinoilla on vielä jossain määrin tilaa kilpailulle ja kilpailijoille (limited number of competitors). Tuomioistuimen mu- kaan kilpailijoiden tulee voida kilpailla koko markkinakentässä (to com- pete for the entire market) eikä vain dominanssiyrityksen määräämässä ja osoittamassa osassa sitä. Tuomioistuin piti voimassa komission pää- töksen, jossa Tomralle määrättiin 24 meur sakko määräävän markkina- aseman väärinkäytöstä juomapakkausten palautusautomaattien mark- kinoilla.

Jälkimarkkinat

Asiassa CEAHR v. komissio (T-427/08) oli kyse komission jälkimark- kinoita koskevan tarkastelun puutteista luksus- ja arvokellojen mark- kinoilla. Komission analyysi perustui lähtökohtaan, että päätuote (kel- lot) ja päätuotteen jälkimarkkinat (huolto-, korjaus- ja varaosamarkkinat) olivat keskinäisessä riippuvuussuhteessa ja muodostivat yhdet markki- nat. Tuomioistuimen mukaan komissio oli tehnyt tässä ’ilmeisen’ arvi- ointivirheen.

Tuomioistuin kumosi komission analyysin pää- ja jälkimarkkinoiden keskinäisestä riippuvuudesta ennen kaikkea koska komission markkina- määrittely oli puutteellinen ja ristiriitainen. Tuomioistuin ei myöskään hyväksynyt komission näkemystä siitä, että tapaukseen ei liity yhteis- markkinaintressiä (lack of Community interest). Tuomioistuin totesi, että tapaus vaikutti vähintään viiden maan alueella ja siksi komissio - kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten sijaan – oli optimaalisin viranomainen selvittämään asiaa.

Document info
Document views282
Page views282
Page last viewedWed Jan 18 10:09:28 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments