X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 55 / 76

325 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 76

tutkija riikka Pulli

EU:n kilpailusääntöjen uudistukset vuonna 2010

Vertikaalinen ryhmäpoikkeusasetus

Euroopan komissio antoi huhtikuussa 2010 uuden vertikaalisen ryh- mäpoikkeusasetuksen (330/2010) ja toukokuussa 2010 siihen liittyvät suuntaviivat. Säännöt koskevat eri tuotanto- ja jakeluportailla toimivien yritysten välisiä sopimuksia. Uusien sääntöjen tavoitteena on aiemman vuonna 1999 annetun vertikaalisen ryhmäpoikkeusasetuksen tapaan yk- sinkertaistaa sääntelyä sellaisten yritysten osalta, joilla ei ole juurikaan markkinavoimaa.

Pääperiaatteena säännöissä on, että poikkeuksen piiriin kuuluvat yri- tykset voivat vapaasti päättää tuotteiden jakelusta, kunhan sopimuksiin ei sisälly vakavimpia kilpailunrajoituksia kuten vähimmäis- tai kiintei- tä jälleenmyyntihintoja.

Erona aiempaan asetukseen on se, että poikkeuksen piiriin kuulu- vat jatkossa vain sellaiset sopimukset, joissa sekä toimittajan että jakeli- jan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia; aiemmassa asetuksessa markkinaosuusraja koski vain toimittajia. Tavoitteena on ottaa nyt huo-

Koosteen laatija oikeusno- taari Riikka Pulli on työs- kennellyt Kilpailuvirastos- sa ma. tutkijana vuodesta 2010. Tällä hetkellä hän työskentelee viraston kan- sainvälisten asioiden ryh- mässä.

55

Document info
Document views325
Page views325
Page last viewedSun Jan 22 14:31:30 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments