X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 56 / 76

311 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 76

56

mioon myös sellaiset tilanteet, joissa tuotteiden ostajalla voi olla kieltei- siä kilpailuvaikutuksia aiheuttavaa markkinavoimaa (ostajavoima).

Asetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota internetin kehittymi- seen ja sen myötä voimakkaasti lisääntyneeseen verkkokauppaan. Ase- tus ja suuntaviivat astuivat voimaan 1.6.2010, ja niiden voimassaolo päättyy 31.5.2022. Uudistuksen voimaantuloon liittyy vuoden mittainen siirtymäkausi, jonka kuluessa yritysten tulee muuttaa aiemmin tehdyt sopimuksensa uusien säännösten mukaisiksi.

Moottoriajoneuvoja koskeva ryhmäpoikkeusasetus

Euroopan komissio antoi toukokuussa 2010 uuden moottoriajoneu- voalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (461/2010) ja sitä koskevat suuntaviivat. Uudet säännöt parantavat korjauksiin tarvittavien teknis- ten tietojen saatavuutta sekä helpottavat vaihtoehtoisten varaosien käyt- tämistä, minkä odotetaan lisäävän kilpailua korjaus- ja huoltopalvelui- den markkinoilla. Asetus tuli voimaan 1.6.2010, ja on voimassa 31.5.2023 asti.

Vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetus

Euroopan komissio hyväksyi maaliskuussa 2010 uuden vakuutusalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (267/2010) ja siihen liittyvän tie- donannon. Asetus on voimassa 1.4.2010–31.3.2017. Uusi ryhmäpoik- keusasetus uudistaa kahta neljästä poikkeuksen piiriin kuuluvasta so- pimustyypistä: yhteiset tietokokoelmat, taulukot ja tutkimukset sekä rinnakkaisvakuutus- ja rinnakkaisjälleenvakuutuspoolit.

Horisontaaliset suuntaviivat ja ryhmäpoikkeusasetukset

Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa 2010 tarkistetut horisontaa- liset suuntaviivat ja kaksi ryhmäpoikkeusasetusta koskien tutkimus- ja kehityssopimuksia (1217/2010) sekä erikoistumis- ja tuotantosopimuk- sia (1218/2010).

Suuntaviivojen perusteella voidaan arvioida horisontaalisen yhteis- työn yleisimpiä muotoja kuten tutkimus- ja kehitystoimintaa, tuotantoa, ostotoimintaa, markkinointia, standardointia, vakioehtoja ja tietojen- vaihtoa koskevia sopimuksia. Ryhmäpoikkeusasetuksissa vapautetaan kilpailusääntöjen soveltamisalasta tietyntyyppiset T&K-, erikoistumis- ja tuotantosopimukset, joihin ei liity kilpailuongelmien riskiä.

Document info
Document views311
Page views311
Page last viewedFri Jan 20 18:14:59 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments