X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 58 / 76

283 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 76

58

Artikkelin kirjoittaja VTM Jussi Pääkkönen työskentelee Kilpailuvi- raston Toimialat2 –ryh- mässä ja toimii muiden tehtäviensä ohella yhte- yshenkilönä aluehallin- tovirastojen kanssa teh- tävässä yhteistyössä.

erikoistutkija jussi Pääkkönen

Yhteistyö aluehallinto- virastojen kanssa

Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittaneet aluehallintovirastot osallis- tuvat muiden tehtäviensä ohessa edeltäjiensä lääninhallitusten tapaan myös kilpailuvalvontaan ja kilpailun edistämiseen. Aluehallintovirastoja on seitsemän (ml. Ahvenanmaan valtionvirasto). Kilpailuvirasto solmii niiden kanssa vuosittain tulossopimukset, joissa sovitaan yhteistyön ta- voitteista. Kaikille aluehallintovirastoille yhteisiä tulostavoitteita yhteis- kunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta olivat viime vuonna mark- kinoiden toimivuuden parantaminen sekä markkinoiden avaaminen.

Markkinoiden toimivuuden parantamiseen liittyivät aluehallintovi- rastoissa vuonna 2010 muun muassa seuraavat toiminnot:

  • kilpailuongelmien ennaltaehkäisy vaikuttamalla yritysten ja jul- kisen sektorin päätöksentekoon neuvonnalla ja keskusteluilla, jotta kilpailua rajoittavia markkinarakenteita ja tapoja ei syntyisi

  • puuttuminen esiin tuleviin kartellivihjeisiin ja muihin kilpai- lunrajoitusepäilyihin

Document info
Document views283
Page views283
Page last viewedWed Jan 18 13:18:06 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments