X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 59 / 76

293 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 76

  • osallistuminen kilpailun toimivuutta koskeviin tutkimus-, selvi- tys- ja seurantatehtäviin ja Kilpailuviraston kehityshankkeisiin sekä

  • tiedottaminen alueellisella tasolla kilpailulainsäädännöstä, kil- pailupolitiikan sisällöstä ja periaatteista pienille ja keskisuuril- le yrityksille.

Aluehallintovirastot voivat tehdä kilpailunrajoitusselvityksiä joko oma-aloitteisesti, Kilpailuviraston toimeksiannosta tai aluehallintoviras- toille suoraan tulevien toimenpidepyyntöjen perusteella. Vuonna 2010 virastot käsittelivät yhteensä 67 kilpailuasiaa, ja saivat päätökseen 54 asiaa. Kilpailuasioita käsitteleviä virkamiehiä oli aluehallintovirastoissa yhteensä 29, joista vastuualueiden päälliköitä oli kuusi ja muita päälli- köitä seitsemän. Kilpailuasioihin käytettiin työaikaa yhteensä 5,8 hen- kilötyövuotta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsitteli vuonna 2010 kahta Kilpailuvi- rastosta tullutta asiaa ja kuutta suoraan aluehallintovirastoon tullutta asi- aa. Lisäksi virasto antoi lausunnot esityksestä kuntalain muuttamisek- si ja esityksestä rautateiden henkilöliikenteen avaamiseksi kilpailulle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintoviraston kilpailunedistämistoimet kes- kittyivät vuonna 2010 kilpailunäkökulmien huomiointiin viranomais- toiminnassa. Erityistä huomiota kiinnitettiin tarjouskartellien tun- nistamiseen, johon liittyen virasto kävi luennoimassa alueen eri hankintaorganisaatioissa. Lisäksi virastossa laadittiin palvelusetelijär- jestelmää koskeva selvitys, jossa tarkasteltiin markkinoiden kilpailuolo- suhteita, palveluiden hinnoittelua ja hinnoittelun kehitystä. Taksialan edustajille kerrottiin kilpailusäännöistä neljässä eri tilaisuudessa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa nousivat vuoden 2010 ai- kana esiin julkiseen tuotantoon liittyvät kilpailuongelmat ja erityisesti taksialaan liittyvät kilpailunrajoitusepäilyt. Kilpailunedistämistoimissa keskityttiin kilpailunäkökulmien huomiointiin viranomaistoiminnas- sa. Taksialan edustajille kerrottiin kilpailusäännöistä kahdessa tilaisuu- dessa.

59

Document info
Document views293
Page views293
Page last viewedThu Jan 19 04:51:43 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments