X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 6 / 76

272 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 76

6

Lukijalle

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2011 hallituksen esityksen uudeksi kilpailulaiksi, ja vuoden 1992 kilpailulaki siirtyy vähitellen historiaan.

Uudessa laissa on paljon vanhaa. Kilpailunrajoituskiellot säilyvät ennallaan ja vastaavat unionin oikeuden kilpailunrajoituskieltoja. Yri- tysten toimintaan vaikuttavat kilpailusäännöt ovat samat riippumatta siitä, vaikuttaako rajoitus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vai ei ja sovelletaanko asiaan kilpailulain vai EUT-sopimuksen kieltoja.

Keskeiset uudistukset koskevat yrityskauppavalvontaa, sakkovapau- tusta ja eräitä menettelymääräyksiä. Tärkeäksi uudistukseksi voi osoit- tautua myös Kilpailuviraston oikeus käsiteltävien asioiden priorisointiin

  • varsinkin luettaessa priorisointisäännöksiä yhdessä kilpailulain tarkoi-

tusta määrittelevien pykälien kanssa. Pieniäkään asioita ei kuitenkaan jä- tetä sivuun, jos niillä on merkitystä elinkeinonharjoittamisen vapauden turvaamisessa asiakkaita ja kuluttajia hyödyttävällä tavalla.

Yrityskauppavalvonnassa laki asettaa kieltokynnyksen osittain uu- teen paikkaan, vaikka keskimääräisessä tarkastelussa muutoksen ei odotetakaan johtavan kieltokynnyksen alenemiseen. Ennen tutkittiin, syntyykö yrityskaupassa määräävä markkina-asema ja johtaako se mer- kittävään kilpailun rajoittumiseen. Uudessa yrityskauppatestissä tutki- taan vain jälkimmäistä kysymystä. Uusi testi, jota EU:n komissio on so- veltanut jo vuodesta 2004, näyttää siis menevän suoraan itse asiaan ja tullee osoittautumaan nykytestiä toimivammaksi.

Sakkovapautusta on uudistettu niin, että se voidaan määrätyin edel- lytyksin antaa myös sen jälkeen kun Kilpailuvirasto on aloittanut tarkas- tukset. Uudistus lisännee sakkovapautuksen houkuttelevuutta. Laissa on lisäksi täsmennetty säännöksiä, jotka koskevat yrityksen mahdolli- suutta saada seuraamusmaksua alennetuksi, jos yritys myötävaikuttaa kilpailunrajoituksen selvittämiseen.

Menettelypuolella uutta ovat elinkeinonharjoittajan puolustautumis- oikeuksia koskevat säännökset, jotka selkeyttävät Kilpailuviraston tut- kintamenettelyä ja tekevät sen aiempaa läpinäkyvämmäksi. Vaikkei uu- distukseen sisällykään mitään varsinaista uutta, se parantaa kuitenkin asianosaisten edellytyksiä hoitaa asiaansa viraston suuntaan.

  • Uusi kilpailulaki ei ole uraauurtava tai vallankumouksellinen. Se

pikemminkin vain heijastelee tällä hetkellä yleisesti hyväksyttyjä näke- myksiä yhteiskunnan tarpeista valvoa yritysten kilpailua rajoittavaa käyt- täytymistä ja keskittymiskehitystä. Laki ei siis varmaankaan toimi sel-

Document info
Document views272
Page views272
Page last viewedTue Jan 17 03:17:11 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments