X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 63 / 76

339 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 76

kilpailuviraston lausuntoja 2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Digitaalisen matkaviestintäverkon toimilupaa koskeva hakuilmoitus

1253/14.00.20/09

8.1.2010

Sosiaali- ja terveysmi- nisteriö

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttaminen

33/14.00.20/10

15.1.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Selvitysmiehen ehdotus kansallisen älyliikenteen strategiaksi

1221/14.00.20/09

18.1.2010

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportti

1320/14.00.20/10

26.1.2010

Oikeusministeriö

Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta

1272/14.00.20/09

5.2.2010

Eduskunta, talousva- liokunta

Vakuutusedustuksesta annetun lain muutostarpeet

51/14.00.20/10

9.2.2010

Eduskunta, talousva- liokunta

Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

65/14.00.20/2010

10.2.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Luotsauslain muuttaminen

129/14.00.20/10

15.2.2010

Viestintävirasto

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

124/14.00.20/10

17.2.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

132/14.00.20/10

19.2.2010

Oikeusministeriö

Hallintolainkäytön kehittäminen

49/14.00.20/10

22.2.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Asetusluonnokset laajakaistatukilain mukaan tukikel- poisista alueista sekä kuntien maksuosuudesta

135/14.00.20/10

22.2.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Joukkoviestintäverkon verkkotoimilupaa koskeva hakuilmoitus

103/14.00.20/10

1.3.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Tarkennuksia laajakaistarakentamisen tuesta annettuun lakiin haja-asutusalueilla

184/14.00.20/10

2.3.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämistä koskeva loppumietintö

121/14.00.20/10

12.3.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Tilintarkastajajärjestelmän uusiminen

112/14.00.20/10

25.3.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

SyöttötariÓĀĎa koskeva hallituksen esitys

260/14.00.20/10

30.3.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Turpeen huoltovarmuutta koskeva työryhmäraportti

136/14.00.20/10

31.3.2010

63

Document info
Document views339
Page views339
Page last viewedTue Jan 24 05:17:54 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments