X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 7 / 76

314 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 76

laisenaan vuosikymmenten päähän. Unionin oikeuskehitys voi tuoda uudistustarpeita, mutta myös kansallisia hyvinvointitavoitteita voidaan ehkä jatkossa tukea edelleen terävöitetyllä kilpailulailla. Kansallista liik- kumavaraa on, vaikka pitäisimmekin kiinni keskeisten kieltojen harmo- nisoinnista unionin oikeuden kanssa.

Käsillä oleva vuosikirja, joka julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa sekä ns. tablet-julkaisuna että painettuna kirjana, pyrkii antamaan käyttökel- poista tietoa Kilpailuviraston toiminnasta, uudesta kilpailulaista ja talou- dellisen kilpailun merkityksestä hyvinvoinnille. Antoisia lukuhetkiä.

juhani jokinen Ylijohtaja

Faktoja vuodesta 2010

Kilpailuvirastossa vireille tulleiden kilpailunrajoitus- asioiden määrä laski viime vuonna jonkin verran edel- lisestä vuodesta. Asioiden kokonaismäärä oli kuitenkin edelleen suuri, mikä pitkittää niiden käsittelyä. Vuon- na 2010 tuli vireille 364 kotimaista kilpailunrajoitusasi- aa, 36 yrityskauppa-asiaa ja 626 kansainvälistä asiaa.

Toimenpidepyyntöjen käsittelyajat olivat edelleen asetettuja tavoitteita pidemmät. Ns. kirjeratkaisut ja muut vähän työtä vaativat ratkaisut kyettiin hoitamaan keskimäärin alle kuukaudessa, mutta varsinaista pää- töstä oli saattanut joutua odottamaan keskimäärin 2–3 vuotta.

pailuvaikutuksia käsittelevä selvitys ”Viisas sääntely – toimivat markkinat”.

Viraston kokonaiskustannukset olivat 5,4 miljoonaa euroa. Kilpailuvalvontaan niistä kohdistui 2/3, kilpailun edistämisen ja kansainvälisten asioiden osuus oli 1/3.

Henkilötyövuosia kertyi harjoittelijat mukaan luki- en 70,1 ja ilman harjoittelijoita 67,9. Aluehallintoviras- toissa käytettiin lisäksi kilpailuasioiden hoitamiseen yhteensä 5,8 henkilötyövuotta.

Viraston työilmapiiri sai VMBaro-kyselyssä asteikol- la 1–5 erinomaisen arvion 4,03. Edellisenä vuonna ar- vio oli ollut 3,94.

Pitkään vireillä olleiden asioiden lukumäärä on kui- tenkin saatu pienenemään olennaisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuoden lopussa virastossa oli vi- reillä 168 asiaa, joista vain muutama oli ollut vireillä yli kolme vuotta.

Kilpailuviraston tilinpäätös, joka sisältää toiminta- kertomuksen vuodelta 2010, löytyy sähköisessä muo- dossa osoitteesta www.kilpailuvirasto.fi. Tietoa viraston toiminnasta ja tuloksellisuudesta löytyy myös valtion raportointipalvelu Netrasta osoitteesta www.netra.fi.

Kilpailunedistämistoiminnassa lausuntopyyntöjä ja erilaisia kutsuja saatiin yhteensä 133. Virasto osallis- tui lisäksi 27:n lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän työhön ja yhteensä 58 EU-kokoukseen. Samanaikaisesti valmisteltiin helmikuussa 2011 julkaistu sääntelyn kil-

7

Document info
Document views314
Page views314
Page last viewedSat Jan 21 02:31:00 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments