X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 8 / 76

288 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 76

8

Vuosikalenteri 2010

28.1.2010 Euroopan komission ja EU:n jäsenmaiden kilpailuviran- omaisten verkosto (European Competition Network, ECN) julkaisi en- simmäisen numeron sidosryhmille suunnatusta ECN Brief -uutiskir- jeestä.

29.1.2010 Markkinaoikeus määräsi Kilpailuviraston esityksestä ko- neita ja laitteita maahantuovalle A-Tec Service Oy:lle (ent. Tecalemit Oy) 80 000 euron sakot kilpailunrajoituslain määrähintakiellon rikkomi- sesta.

15.2.2010 Kilpailuvirasto antoi sitoumuspäätöksen, jossa räjähdys- aineita valmistava Oy Forcit Ab sitoutui luopumaan alennusjärjestel- mästä, joka oli omiaan sitomaan sen asiakkaat jatkamaan liikesuhdet- ta Forcitin kanssa.

12.4.2010 Kilpailuvirasto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyh- distys YTY ry järjestivät Helsingissä seminaarin aiheesta ”Kolmas sekto- ri hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet”.

15.4.2010 Venäjän federaation kilpailuviraston FAS:n (Federal Anti- monopoly Service) pääjohtaja Igor Artemyev esiintyi Helsingissä järjes- tetyssä Kilpailuviraston seminaarissa.

20.4.2010 Euroopan komissio antoi uuden vertikaalisen ryhmäpoik- keusasetuksen, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa vertikaalisia kilpai- lunrajoituksia koskevaa sääntelyä sellaisten yritysten osalta, joilla ei ole juurikaan markkinavoimaa.

29.4.2010 Kilpailuvirasto teki markkinaoikeudelle esityksen, jonka mukaan markkinaoikeuden tulisi määrätä Iittala Group Oy Ab:lle nel- jän miljoonan euron seuraamusmaksu kilpailunrajoituslain vastaisesta määrähinnoittelusta.

28.5.2010 Kilpailuvirasto antoi sitoumuspäätöksen, jossa Veho Group Oy Ab sitoutui parantamaan riippumattomien korjaamojen pää- syä järjestämäänsä Mercedes-Benz -moottoriajoneuvoja koskevaan tek- niseen koulutukseen.

10.6.2010 Hallitus teki eduskunnalle esityksen uuden kilpailulain antamisesta (HE 88/2010).

22.6.2010 Kilpailuvirasto poisti käsittelystä Gasum Oy:tä koskeneen asian, joka liittyi yhtiön hinnoittelujärjestelmän mahdolliseen lainvas- taisuuteen. Eräiden maakaasun pitkäaikaisten toimitussopimusten lii- an alhaiseksi väitettyyn hintatasoon ei ollut aihetta puuttua määräävän aseman väärinkäyttönä.

Document info
Document views288
Page views288
Page last viewedWed Jan 18 21:14:16 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments