X hits on this document

136 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 16

intervjuud, kompetentside hindamine jms), sh analüüsib töötajate koolitus- ja arendusvajadust muudatuste läbiviimisel.  

13.2.2 Osaleb kompetentsimudelite väljatöötamisel ja rakendamisel.

13.2.3 Määratleb töötajate arenduse ja koolituse eesmärgid.

13.3 Koolitus- ja arenduskulude eelarvestamine

13.3.1 Koostab koolituseelarve ja jälgib selle täitmist.

13.4 Koolitus- ja arendustegevuse korraldamine

13.4.1 Teavitab töötajaid koolitusvõimalustest.

13.4.2 Töötab välja koolitus- ja arenguprogrammid (nt juhtide arenguprogrammid).

13.4.3 Teeb koostööd koolitus- ja arendusteenuste pakkujatega.

13.4.4 Korraldab koolitus- ja arendusteenuste sisseostmise, sh koostab pakkumiskutse, võtab pakkumised, osaleb parima pakkumise valimisel.

13.4.5 Analüüsib sisekoolituse võimalusi, osaleb sisekoolitajate valimisel, toetab nende ettevalmistust ja tegevust.

13.4.6 Koostab ja haldab koolituslepinguid.

13.4.7 Valmistab ette koolitused ja õppereisid: teavitab töötajaid, broneerib ruumid, muretseb tehnilised vahendid, korraldab toitlustamise, transpordi jms.

13.4.8. Osaleb innovatsiooni- ja arendusprojektides.

13.5 Personaliarenduse tulemuslikkuse hindamine

13.5.1 Kujundab ja juurutab personaliarenduse tulemuste hindamise süsteemi.

13.6 Karjäärijuhtimine

13.6.1 Nõustab töötajaid ja juhte karjääri kavandamisel.

13.6.2 Koordineerib töötajate karjääri arendamisega seotud programmide rakendamist (järelkasvu ja kõrge potentsiaaliga töötajate arendamise programmid, supervisioon jms).

14 Tasustamine

III kutsetase

14.1 Sobivaimate tasuliikide valimine

14.1.1 Esitab ettepanekud organisatsiooni strateegilisi eesmärke toetavate tasuliikide (sh põhipalk, tulemustasu, osalustasu, lisatasu, tunnustus, arenguvõimalused, kuulumistasu, töökeskkond) rakendamiseks.   

14.2 Tasustamiseelarve koostamine ja jälgimine

14.2.1 Analüüsib majanduskeskkonna võimalike muudatuste mõju tasustamiseelarvele.

14.2.2 Koostab tasustamiskulude eelarve.

14.3 Tasustamispõhimõtete väljatöötamine, haldamine, tutvustamine

14.3.1 Kirjeldab organisatsiooni jaoks sobivaimate tasuliikide loetelu koos rakendamise põhjuste ja kasutamise põhimõtetega (enamasti tasustamispoliitika vormis).

14.3.2 Korraldab põhimõtete tutvustamise töötajatele.

14.3.3 Muudab põhimõtteid  vastavalt vajadusele (enamasti organisatsiooni eesmärkide muutumise korral).

14.4 Tasude administreerimine ja mõju analüüsimine

14.4.1 Peab arvestust tasuliikide rakendamise ja kasutamise üle töötajate gruppide ja üksuste lõikes.

14.4.2 Analüüsib tasuliikide rakendamise mõju organisatsiooni eesmärkidele.

14.4.3 Seab efektiivsusmõõdikud, töötab välja aruandluse vormid.

14.5 Tasustamissüsteemi hindamine

14.5.1 Teostab perioodiliselt tasustamissüsteemi ülevaatust.

14.5.2 Hindab tasuliikide mõju töörahulolule, vastavust organisatsiooni strateegiaga, tööjõu- ja palgaturu olukorraga.

14.5.3 Vajadusel esitab ettepanekud uute tasuliikide rakendamise osas

14.6 Palgaturu andmete kogumine, palgauuringutes osalemise korraldamine

Document info
Document views136
Page views136
Page last viewedTue Jan 17 23:47:59 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments