X hits on this document

142 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 16

14.6.1 Tagab palgaturu informatsiooni olemasolu organisatsioonis

14.6.2 Vajadusel valib koostööpartneri(d) palgaturu-uuringu teostamiseks

14.6.3 Tutvustab tulemusi organisatsiooni siseselt

14.6.4 Esitab uuringute tulemustest johtuvad ettepanekud tasustamissüsteemi muutmiseks

15 Töökeskkond ja -tervishoid

III kutsetase

15.1 Tööohutust- ja tervishoidu reguleerivate seadusandlike ning muude nõuete rakendamine

15.1.1 Analüüsib organisatsiooni tegevuse vastavust tööohutuse- ja tervishoidu reguleerivatele seadusandlikele ning muudele nõuetele

15.1.2 Koostab parendusplaanid organisatsiooni tegevuse vastavusse viimiseks võttes arvesse siseanalüüsi, uuringute tulemusi ning väliseid ettekirjutusi.

15.1.3 Töötab välja ja arendab seadusandlikest ja muudest nõuetest tulenevad süsteemid ning dokumentatsiooni.

15.1.4 Organiseerib töökeskkonna volinike ning töökeskkonna nõukogu valimised, ning koordineerib hilisemat suhtlemist ning koostööd

15.2 Riskianalüüside läbiviimine ning regulaarne sisekontroll

15.2.1 Koordineerib riskianalüüside läbiviimist

15.2.2 Analüüsib riskianalüüsi tulemusi ning koordineerib ennetavate ning parendustegevuste rakendamist.

15.2.3 Tutvustab riskianalüüsi tulemusi organisatsiooni siseselt

15.2.4 Töötab välja regulaarse töökeskkonna- ja tervishoiualase sisekontrolli korra ning osaleb selle läbiviimisel ja koordineerib parendustegevuste rakendamist.

15.3 Tööohutuse ja - töötervishoiu instruktsioonide väljatöötamine ning töötajate väljaõppe korraldamine

15.3.1 Koostab üldised instruktsioonid ning koordineerib organisatsioonispetsiifiliste instruktsioonide väljatöötamist.

15.3.2 Analüüsib töötajate väljaõppe vajadusi ning koordineerib selle põhjal töötajate välja- ja täiendõppe

15.3.3 Instrueerib töötajaid ning viib läbi tööohutuse- ja töötervishoiualaseid koolitusi.

15.3.4 Organiseerib süsteemse töötajate teadlikkuse tõstmise kasutades sobivaid meetodeid.

15.4 Tööõnnetuste, ohuolukordade ning kutsehaiguste uurimine, registreerimine ja parendustegevus

15.4.1 Analüüsib organisatsiooni ohutegureid ennetatavate tegevuste väljatöötamiseks.

15.4.2 Kindlustab, et töötajad raporteerivad nendega juhtunud ohuolukordadest, analüüsib põhjuseid ning koordineerib parendustegevuste elluviimist

15.4.3 Koordineerib kutsehaiguste uurimist ning parendustegevuste elluviimist

15.4.4 Juhib tööõnnetuste uurimise protsessi ning koordineerib parendustegevuste elluviimist.

15.5 Paindlike töövormide rakendamine

15.5.1 Analüüsib paindlike töövormide rakendamise vajadust ja võimalusi organisatsioonis.

15.5.2 Töötab välja paindlike töövormide rakendamise põhimõtted ning tagab nende järgimise.  

B.2 Läbivad kompetentsid

1 Suhtlemisoskus

III kutsetase

1.1 Toetab kolmanda osapoolena konfliktsituatsioonide lahendamist.

1.2 Loob avalikul esinemisel kontakti kuulajaskonnaga, väljendab ennast selgelt, kasutab näitlikustamise vahendeid.

1.3 Eesmärgistab läbirääkimiste situatsiooni, valib teadlikult sobivaima strateegia ja taktikad.

2 Arvuti kasutamise oskus

Document info
Document views142
Page views142
Page last viewedFri Jan 20 22:49:01 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments