X hits on this document

146 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 16

III kutsetase

2.1 Kasutab arvutipõhiseid tehnoloogiaid informatsiooni otsimiseks, analüüsimiseks, salvestamiseks ja edastamiseks, ideede väljendamiseks ja teistega suhtlemiseks.

2.2 Valib töö teostamiseks sobivaima rakenduse (tekstitöötlus/ andmetöötlus/ andmete esitlemine).

2.3 Kasutab tekstitöötluse põhifunktsioone (teksti kujundamine, teksti joondamine, tabelite lisamine, loetelude markeerimine jne).

2.4 Kasutab andmetöötluse põhifunktsioone (andmete sisestamine ja sorteerimine, väljade kujundamine, sobivate graafikute loomine, risttabelite koostamine jne).

2.5 Kasutab andmeesitluse põhifunktsioone (presentatsiooni põhja loomine, kujundamine, esitlusefektide kasutamine jne).

3 Keeleoskus

III kutsetase

3.1 Valdab eesti keelt vähemalt tasemel C1.

3.2 Kasutab vajadusel töös üht võõrkeelt (soovitavalt inglise või vene keelt) vähemalt tasemel B1.

4 Kehtivate õigusaktide rakendamine

III kutsetase

4.1 Tagab töösuhete juriidilise korrektsuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh

Töölepingu seadus

Avaliku teenistuse seadus

Täiskasvanute koolituse seadus

Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus

Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus

Kollektiivse töötüli lahendamise seadus

Töötajate usaldusisiku seadus

Ravikindlustuse seadus Töötuskindlustuse seadus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Isikuandmete kaitse seadus

Kollektiivlepingu seadus

Kolmepoolsete töösuhetega seotud õigusaktid

Varalist vastutust, ärisaladust ja konkurentsikeeldu reguleerivad õigusaktid

Tööjõukulude maksustamisega seotud õigusaktid (sh erisoodustusmaks)

5 Psühholoogia personalitöös

III kutsetase

5.1 Nõustab töötajaid töösuhete vallas, rakendades suhtlemisoskusi (vt läbiv kompetents „Suhtlemisoskused“) ning üld-, isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia alaseid teadmisi.

5.2 Nõustab töötajaid personalitöö erinevates valdkondades: loob ja hoiab kontakti, kaardistab olukorra, mõjutab ja suunab abistamise eesmärgil, kutsub esile ja kinnistab positiivsed muutused. Suunab lahendusteni, milles arvestatakse erinevate osapoolte arvamusi ja vajadusi: töötaja, kliendid, organisatsioon, partnerid ja üldsus.

5.3 Analüüsib ja dokumenteerib nõustamise tulemused.

5.4 Märgates muutusi kollektiivsetes suhetes, töötajate käitumises ja psüühikas, informeerib sellest  juhtkonda ning vajadusel organiseerib abi.

5.5 Hindab töötaja tööstressi ja läbipõlemise ilminguid ning vajadusel korraldab töönõustamise.

6 Projektijuhtimine

III kutsetase

6.1 Püstitab projekti eesmärgid, planeerib ressursid, tegevused ja vastutuse.

6.2 Viib ellu projektitegevusi ning analüüsib tulemusi.

6.3 Koostab projektiga seotud dokumente ja raporteid.

6.4 Määratleb projektiga seotud riskid ning teeb ettepanekuid vajalike tegevuste algatamiseks.

Document info
Document views146
Page views146
Page last viewedSat Jan 21 21:49:59 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments