X hits on this document

135 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 16

5.1 Hindamiseesmärkide määratlemine

5.2 Hindamissüsteemi kujundamine

5.3 Hindamiskriteeriumite loomine

5.4 Hindamismeetodite kasutamine

5.5 Hindamisinfo kogumine, analüüs ja otsuste tegemine

6 Tasustamine

X

6.1 Organisatsiooni tasustamispõhimõtete kujundamine

6.2 Tasustamissüsteemi väljatöötamine, haldamine, tutvustamine

6.3 Tasustamiseelarve koostamine ja jälgimine

6.4 Tasustamise administreerimine ja mõju analüüsimine

6.5 Tasustamispõhimõtete ja -süsteemi hindamine

6.6 Palgaturu andmete kogumine, palgauuringutes osalemise korraldamine

7 Töötajate arendamine ja koolitus

X

7.1 Arendus- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine

7.2 Arendus- ja koolitustegevuse koordineerimine

7.3 Koolitus- ja arenduskulude eelarvestamine ja jälgimine

7.4 Personaliarenduse tulemuslikkuse hindamine

7.5 Karjäärijuhtimine

8 Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus

X

8.1 Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine

8.2 Kirjalike teadete koostamine ja edastamine

9 Personaliuuringute läbiviimine

X

9.1 Uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärgi püstitamine

9.2 Uuringu planeerimine ja läbiviimine

10 Kollektiivsed töösuhted ja sotsiaalpartnerlus

X

10.1 Töötajate kaasamine: informeerimine, konsulteerimine ja kaasotsustamine

11 Töökeskkond ja –tervishoid

X

11.1 Tööohutust- ja tervishoidu reguleerivate seadusandlike ning muude nõuete rakendamine

11.2 Riskianalüüside läbiviimine ning regulaarne sisekontroll

11.3 Tööohutuse ja –töötervishoiu instruktsioonide väljatöötamine ning töötajate väljaõppe korraldamine

11.4 Tööõnnetuste, ohuolukordade ning kutsehaiguste uurimine, registreerimine ja parendustegevus

11.5 Paindlike töövormide rakendamine

Spetsialiseerumisega seotud töö osad ja tegevused

III Kutsetase

12 Värbamine ja valik

12.1 Värbamis- ja valikupõhimõtete kujundamine

12.2 Värbamisvajaduse väljaselgitamine

12.3 Värbamismeetodite kasutamine

12.4 Hindamismeetodite kasutamine valikuprotsessis

12.5 Kandidaatidele tagasiside andmine

12.6 Töötajate sisseelamise korraldamine

13 Töötajate arendamine ja koolitus

13.1 Arendus- ja koolituspõhimõtete väljatöötamine

13.2 Arendus- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine

Document info
Document views135
Page views135
Page last viewedTue Jan 17 22:13:18 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments