X hits on this document

147 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 16

B-OSA KUTSENÕUDED

Kutsestandardi B-osas esitatakse nõuded oskustele ja teadmistele. B-osa annab aluse inimeste kutseoskuste hindamisele kutseomistamisel ning õppe- ja täiendkoolituskavade koostamisele.

B.1 Kompetentsid

1 Organisatsiooni- ja personalistrateegia koostamine ning rakendamine

III kutsetase

1.1 Osalemine organisatsiooni strateegia väljatöötamises

1.1.1 Annab sisendi organisatsiooni strateegia koostamisse, analüüsides inimeste juhtimist mõjutavaid organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegureid.

1.1.2 Osaleb personalitöö kui funktsiooni strateegiliste eesmärkide väljatöötamises.

1.2 Personalistrateegia rakendamine

1.2.1 Osaleb personalipoliitika ja protseduuride väljatöötamises.

1.2.2 Korraldab personalitööd vastavalt organisatsiooni strateegilistele eesmärkidele ja personalipoliitikale ning arvestab äri (organisatsiooni tegevusvaldkonna) olemust ja eripära personalitöö korraldamisel.

1.3 Organisatsioonikultuuri kujundamine

1.3.1 Kujundab personalitööd vastavalt organisatsiooni põhiväärtustele.

1.3.2 Korraldab koostöös teiste struktuuriüksustega ühisüritusi.

2 Personaliarvestus ja töösuhete administreerimine

III kutsetase

2.1 Töösuhete administreerimist reguleerivate põhimõtete ja protseduuride väljatöötamine

2.1.1 Koostab organisatsiooni töökorraldust reguleerivaid dokumente (sisekorraeeskiri, töösuhte alustamise ja lõpetamise protseduur, distsiplinaarrikkumiste menetlemise kord jms).

2.1.2 Töötab välja personaliarvestuse dokumentide põhjad (tööleping, koolitusleping, materiaalse vastutuse leping jms).

2.2 Personalidokumentide haldamine ja säilitamine

2.2.1 Vormistab personalidokumente vastavalt seadusandluse ja organisatsioonisisestele nõuetele.  

2.2.2 Säilitab ja arhiveerib personalidokumente.

2.3 Personaliandmebaaside haldamine

2.3.1 Sisestab andmeid personaliandmebaasi, teeb ettepanekuid selle täiendamiseks ja arendamiseks.

2.4 Väärtegude ja töövaidluste menetlemine ning organisatsiooni esindamise korraldamine töövaidlustes

2.4.1 Viib läbi distsiplinaarmenetluse, kogub tõendusmaterjali, koostab distsiplinaarkäskkirja ja korraldab selle edastamise rikkumise toimepannud töötajale.

2.4.2 Esitab dokumendid ja valmistab ette organisatsiooni seisukohad töövaidluskomisjonile ja/või kohtule.

2.5 Juhtide ja töötajate nõustamine tööõiguse valdkonnas

2.5.1 Põhjendab ja selgitab töötajatele personalidokumentide sisu ja valikut.

3  Tööjõu planeerimine, töö analüüs, ametikohtade hindamine

III kutsetase

3.1 Organisatsiooni tööjõu statistiliste andmete kogumine, töötlemine ja analüüs

3.1.1 Kasutab personaliandmebaase päringute, aruannete, ülevaadete koostamiseks, töötleb andmeid, leiab andmete vahel seoseid.

3.1.2 Kogub statistilisi andmeid ja koostab aruandeid.

3.2 Välis- ja sisekeskkonna analüüsimine

Document info
Document views147
Page views147
Page last viewedSun Jan 22 02:17:30 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments