X hits on this document

138 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 16

3.2.1 Koostab ülevaateid tööturu olukorrast.

3.2.2 Analüüsib seoseid välis- ja sisekeskkonna tegurite ning organisatsiooni personalipoliitika vahel.

3.3 Personalivajaduse prognoosimine

3.3.1 Koordineerib personalivajaduse prognoosi koostamist organisatsioonis.

3.4 Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüsimine

3.4.1 Osaleb personalikulude prognoosimisel ja analüüsib erinevat liiki personalikulusid, teeb järeldusi kulude tekkepõhjuste kohta.

3.5 Töö analüüsi läbiviimine

3.5.1 Viib läbi töö analüüsi, rakendab tulenevalt eesmärgist analüüsi teostamiseks erinevaid meetodeid.

3.6 Ametijuhendi ja ametikoha nõuete profiili koostamine

3.6.1 Rakendab ametijuhendite ja ametiprofiilide koostamise meetodeid.

3.6.2 Koordineerib ametijuhendite ja ametiprofiilide koostamist organisatsioonis.

3.6.3 Osaleb kompetentsimudelite koostamisel.

3.7 Ametikohtade hindamine

3.7.1 Viib läbi ametikohtade hindamist ja rakendab hindamistulemusi personalitöö valdkondades.

4 Värbamine ja valik

III kutsetase

4.1 Värbamisvajaduse väljaselgitamine

4.1.1 Viib läbi vakantse ametikoha analüüsi ja selgitab välja värbamisvajaduse.

4.1.2 Tagab ametikoha kompetentside ja valikukriteeriumide määratlemise.

4.1.3 Planeerib värbamis- ja valikuprotsessi.

4.2 Tööpakkumise koostamine ja avalikustamine

4.2.1 Koostab atraktiivse ja sihtgrupile suunatud tööpakkumise.

4.2.2 Levitab tööpakkumist asjakohastes kanalites.

4.3 Värbamismeetodite kasutamine

4.3.1 Valib sobivad värbamismeetodid (konkurss, sihtotsing, tööjõu rent jne).

4.3.2 Viib läbi konkursid.

4.3.3 Teostab sihtotsinguid ja teeb otsepakkumisi.

4.3.4 Teostab andmebaasiotsingud.

4.3.5 Vajadusel kaasab välise värbamispartneri või korraldab personali rentimist.

4.4 Hindamismeetodite (CV analüüs, vestluste läbiviimine, testimine jne) kasutamine valikuprotsessis

4.4.1 Korraldab kandideerimismaterjalide ja info haldamist.

4.4.2 Viib läbi CV-de analüüsi.

4.4.3 Valib sobivaima vestluse liigi ning viib vestlused oskuslikult läbi.

4.4.4 Viib läbi taustauuringud.

4.4.5 Kasutab vajadusel muid valikumeetodeid (prooviülesanded, rollimängud, testid jms).

4.5 Kandidaatidele tagasiside andmine

4.5.1 Teeb pakkumised väljavalitud kandidaatidele.

4.5.2 Annab tagasisidet valituks mitteosutunud kandidaatidele.

4.6 Töötajate sisseelamise korraldamine

4.6.1 Koostab ja rakendab sisseelamisprogrammi.

4.6.2 Korraldab uue töötaja juhendamise.

Document info
Document views138
Page views138
Page last viewedWed Jan 18 18:31:27 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments