X hits on this document

143 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 16

5 Töötajate hindamine

III kutsetase

5.1 Hindamiseesmärkide määratlemine

5.1.1 Teeb ettepanekuid hindamistegevuse eesmärkide sõnastamiseks ja tutvustab neid hindamisprotsessi osalistele.

5.2 Hindamissüsteemi kujundamine

5.2.1 Osaleb hindamissüsteemi väljatöötamisel.

5.2.2 Informeerib juhte ja töötajaid hindamissüsteemi olemusest, osapooltest, protseduuridest jms.

5.3 Hindamiskriteeriumite loomine

5.3.1 Osaleb hindamiskriteeriumite valimisel, sõnastamisel ja skaalade loomisel, testib kriteeriumite vastavust eesmärkidele.

5.4 Hindamismeetodite kasutamine

5.4.1 Teeb ettepanekuid hindamismeetodite (arenguvestlused, 360˚ tagasiside jne) rakendamiseks.

5.4.2 Koordineerib hindamismeetodite rakendamist.

5.4.3 Nõustab juhte ja töötajaid hindamismeetodite valikul ja kasutamisel, sh teavitab võimalikest hindamisvigadest ja nende vältimisest.

5.5 Hindamisinfo kogumine, analüüs ja otsuste tegemine

5.5.1 Kogub ja analüüsib hindamisinfot, kasutab seda sisendina motivatsioonisüsteemi, arendusplaanide, organisatsioonikultuuri jne kujundamisel.

5.5.2 On eestvedajaks hindamissüsteemi tulemuslikkuse hindamises ja parendustöös.

6 Tasustamine

III kutsetase

6.1 Organisatsiooni tasustamispõhimõtete kujundamine

6.1.1 Koostab organisatsiooni tasustamispõhimõtted (rahalised ja psühholoogilised tasud); korraldab põhimõtete tutvustamise töötajatele ning algatab vajadusel põhimõtete muutmise

6.2 Tasustamissüsteemi väljatöötamine, haldamine, tutvustamine

6.2.1 Teeb ettepanekuid tasuliikide valikuks lähtuvalt organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest.

6.3 Tasustamiseelarve koostamine ja jälgimine

6.3.1 Osaleb tasustamiseelarve koostamisel ja jälgib selle täitmist

6.4 Tasustamise administreerimine ja mõju analüüsimine

6.4.1 Peab arvestust tasuliikide rakendamise ja kasutamise üle töötajate gruppide ja üksuste lõikes, analüüsib tasuliikide mõju organisatsiooni eesmärkidele

6.5 Tasustamispõhimõtete ja -süsteemi hindamine

6.5.1 Osaleb tasustamissüsteemi parendamisel.

6.6 Palgaturu andmete kogumine, palgauuringutes osalemise korraldamine

6.6.1 Tõlgendab palgauuringuid, kasutab neid ettepanekute tegemiseks tasusüsteemi ja eelarve kohta.

7 Töötajate arendamine ja koolitus

III kutsetase

7.1 Arendus- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine

7.1.1 Analüüsib arendus- ja koolitusvajadust, määratleb töötajate arenduse ning koolituse eesmärgid.

7.2 Arendus- ja koolitustegevuse koordineerimine

7.2.1 Korraldab koolituse sisseostmist, sh koostab pakkumiskutse, võtab pakkumised, osaleb parima pakkumise valimisel.

7.2.2 Korraldab sisekoolitused, osaleb sisekoolitajate valimisel, toetab nende ettevalmistust ja tegevust.

Document info
Document views143
Page views143
Page last viewedSat Jan 21 06:42:20 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments