X hits on this document

134 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 16

7.3 Koolitus- ja arenduskulude eelarvestamine ja jälgimine

7.3.1 Koostab koolitusplaani.

7.3.2 Koostab koolituseelarve ja jälgib selle täitmist.

7.4 Personaliarenduse tulemuslikkuse hindamine

7.4.1 Rakendab personaliarenduse tulemuslikkuse hindamise süsteemi, teeb ettepanekuid selle parendamiseks.

7.5 Karjäärijuhtimine

7.5.1 Koordineerib arenguvestluste läbiviimist.

7.5.2 Teeb ettepanekuid töötajate arendamiseks ja karjääri kavandamiseks. Osaleb karjäärijuhtimise programmide väljatöötamisel.

8 Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus

III kutsetase

8.1 Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine

8.1.1 Määratleb organisatsiooni peamised sihtrühmad ja sihtrühmadest lähtuvalt peamised sõnumid.

8.1.2 Planeerib ajaliselt sihtrühmade teavitamist.

8.2 Kirjalike teadete koostamine ja edastamine

8.2.1 Koostab vormiliselt ja grammatiliselt korrektseid kirjalikke teateid.

8.2.2 Valib kirjaliku teate edastamiseks sobiva kommunikatsioonikanali.

9 Personaliuuringute läbiviimine

III kutsetase

9.1 Uurimisprobleemi määratlemine ja uuringu eesmärgi püstitamine

9.1.1 Formuleerib uurimisprobleemi ja püstitab uurimiseesmärgid.

9.2 Uuringu planeerimine ja läbiviimine

9.2.1 Koordineerib organisatsiooni- ja personaliuuringute läbiviimist.

9.2.2 Selgitab välja infoallikad, määratleb uurimismeetodi ja valimi.

9.2.3 Teostab andmete kogumist, töötlemist ja analüüsimist.

9.2.4 Koostab tulemuste kokkuvõtte ja osaleb edasiste tegevuste määratlemisel.

10 Kollektiivsed töösuhted ja sotsiaalpartnerlus

III kutsetase

10.1 Töötajate kaasamine: informeerimine, konsulteerimine ja kaasotsustamine

10.1.1 Osaleb töötajate informeerimise, konsulteerimise ja kaasamise korraldamisel vastavalt seaduslikele regulatsioonidele ja tööandja seisukohtadele.  

10.1.2 Valmistab ette dokumentatsiooni töötajate informeerimise, konsulteerimise ja kaasotsustamise kohta.

11 Töökeskkond ja -tervishoid

III kutsetase

11.1 Tööohutust- ja tervishoidu reguleerivate seadusandlike ning muude nõuete rakendamine

11.1.1 Koordineerib seadusandlike ning muude nõuete rakendamist organisatsioonis.

11.2 Riskianalüüside läbiviimine ning regulaarne sisekontroll

11.2.1 Koordineerib riskianalüüside läbiviimist ning regulaarset sisekontrolli.

11.3 Tööohutuse ja - töötervishoiu instruktsioonide väljatöötamine ning töötajate väljaõppe korraldamine

11.3.1 Koostab instruktsioonid ning korraldab töötajatele vajaliku väljaõppe

11.4 Tööõnnetuste, ohuolukordade ning kutsehaiguste uurimine, registreerimine ja parendustegevus

Document info
Document views134
Page views134
Page last viewedTue Jan 17 05:07:15 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments