X hits on this document

144 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 16

11.4.1 Koordineerib tööõnnetuste, ohuolukordade ning kutsehaiguste uurimist. Teeb koostööd tööinspektsiooniga.

11.4.2 Korraldab parendustegevust töökeskkonna ohutumaks muutmiseks.

11.5 Paindlike töövormide rakendamine

11.5.1 Teeb ettepanekuid paindlike töövormide rakendamiseks organisatsioonis.

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid

12 Värbamine ja valik

III kutsetase

12.1 Värbamis- ja valikupoliitika kujundamine

12.1.1 Töötab välja organisatsiooni värbamise ja valiku põhimõtted.

12.1.2 Analüüsib ja teeb ettepanekuid tööandja maine kujundamiseks

12.1.3 Valib värbamisstrateegia.

12.1.4 Analüüsib ja arendab värbamisprotsessi.

12.2 Värbamisvajaduse väljaselgitamine

12.2.1 Viib läbi vakantse ametikoha analüüsi ja selgitab välja värbamisvajaduse.

12.2.2 Tagab ametikoha kompetentside ja valikukriteeriumide määratlemise.

12.2.3 Planeerib värbamis- ja valikuprotsessi.

12.3 Värbamismeetodite kasutamine

12.3.1 Koostab atraktiivse ja sihtgrupile suunatud tööpakkumise.

12.3.2 Levitab tööpakkumist asjakohastes kanalites.

12.3.3 Valib tööjõuturule kohased värbamismeetodid.

12.3.4 Viib läbi konkursid.

12.3.5 Teostab sihtotsinguid ja teeb otsepakkumisi.

12.3.6 Teostab andmebaasiotsingud.

12.3.7 Vajadusel kaasab värbamisfirma.

12.3.8 Vajadusel korraldab personali rentimist.

12.4 Hindamismeetodite kasutamine valikuprotsessis

12.4.1 Korraldab kandideerimismaterjalide ja info haldamist.

12.4.2 Viib läbi CV-de analüüsi.

12.4.3 Valib vestluse meetodi ning viib vestlused läbi.

12.4.4 Viib läbi taustauuringud.

12.4.5 Kasutab erinevaid teste, tõlgendab testide tulemusi.

12.4.6 Kasutab vajadusel muid valikumeetodeid: prooviülesanded, rollimängud jne.

12.4.7 Kasutab hindamiskeskusi.

12.4.8 Nõustab juhte hindamismeetodite kasutamisel.

12.5 Kandidaatidele tagasiside andmine

12.5.1 Teeb pakkumised väljavalitud kandidaatidele.

12.5.2 Annab tagasisidet valituks mitteosutunud kandidaatidele.

12.6 Töötajate sisseelamise korraldamine

12.6.1 Korraldab uute töötajate juhendamise.

12.6.2 Töötab välja ja rakendab sisseelamis- ja mentorprogrammid.

13 Töötajate arendamine ja koolitus

III kutsetase

13.1 Arendus- ja koolituspoliitika väljatöötamine

13.1.1 Töötab välja arendus- ja koolituspoliitika ning jälgib selle rakendamist.

13.1.2 Teavitab töötajaid ning juhte arendus- ja koolituspoliitikast.

13.1.3 Kujundab õppimist ja arengut toetava keskkonna organisatsioonis.

13.2 Arendus- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine

13.2.1 Koordineerib töötajate arendus- ja koolitusvajaduste hindamist (arenguvestlused,

Document info
Document views144
Page views144
Page last viewedSat Jan 21 06:50:31 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments